Arbetsgrupp: parlamentariskt samförstånd om finansieringen av Yle och bolagets uppgifter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 17.05 | Publicerad på svenska 29.10.2021 kl. 16.22
Pressmeddelande

En parlamentarisk arbetsgrupp har under ledning av ordföranden Arto Satonen utvärderat Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet (public service) och finansieringen av bolaget under de närmaste åren. Däremot har gruppen inte tagit ställning till Rundradions (Yles) programinnehåll.

Arbetsgruppen har nått ett parlamentariskt samförstånd om riktlinjerna för Yles framtid. Under arbetets gång har arbetsgruppen hört ett stort antal företrädare för mediebranschen och andra intressenter och experter som är insatta i ämnet.

Arbetsgruppen föreslår ändringar bl.a. i finansieringen av Yle, förvaltningsrådets ställning och programinköp av oberoende producenter. Dessutom förespråkar arbetsgruppen åtgärder för att öka samarbetet inom mediebranschen.

Yle-skatten står kvar

Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i det nuvarande systemet för att finansiera Yle. Yle-skatten står således kvar.

Arbetsgruppen föreslår att ingen indexjustering görs i finansieringen av Rundradion Ab 2017-2019. Indexfrysningen är motiverad med tanke på det allmänna statsfinansiella läget. Riksdagsgrupperna ska bedöma den ekonomiska situationen hösten 2018 och överväga möjligheterna till en indexhöjning 2019. Från 2020 framåt är det meningen att man åter tillämpar normal indexpraxis. Följaktligen har man nu kommit överens om finansieringen av Yle för sju år framåt.

Utöver detta föreslår arbetsgruppen att finansieringen av Rundradion Ab bör stå utanför ramarna för statsfinanserna. För att säkerställa Rundradion Ab:s oberoende är det befogat att Yle-skatten för finansiering av public service inte ingår i ramarna för statsfinanserna.

Förvaltningsrådet får en starkare roll

Enligt arbetsgruppen ska förvaltningsrådets ställning stärkas så att det i fortsättningen är förvaltningsrådet som fastställer Yles strategi. Dessutom vill man införa bestämmelser om ett bestående förfarande med hörande av sakkunniga. Förvaltningsrådet kan höra valda experter när det gör upp bolagets strategi och när den ger riksdagen sin årsberättelse om hur public service har föreverkligats. Experterna ska ställning till bl.a. hur Yle har lyckats som producent av public service-tjänster och hur bolagets verksamhet påverkar kommunikationsmarknaden som en helhet.

Dessutom framför arbetsgruppen att varje politiskt parti med minst tre riksdagsledamöter ska vara representerat i förvaltningsrådet.

Mer program från oberoende producenter

Arbetsgruppen föreslår att Rundradion ska köpa mer program av inhemska och europeiska oberoende produktionsbolag och öka inköpet av produktionstjänster och övriga förevisnings- och bruksavgifter med 30-35 procent fram till 2022.

Det föreslås att förvaltningsrådet årligen ska fatta beslut om hurdant material som köps in av oberoende producenter och om tidsplanen för inköpen. I urvalet ska man ta hänsyn till utvecklingen på indie-marknaden samt kvaliteten och tillgången på produktionerna.

Vid upphandlingen av material ska Yle se till att de produktioner bolaget beställer följer de rättvisa spelregler som skrivits in i lag och kollektivavtal.

Ökat samarbete inom mediebranschen

Enligt förslaget förblir Yles public service-uppgifter i huvudsak oförändrad. Däremot föreslås vissa preciseringar i uppgifterna.

Arbetsgruppen framför att Rundradion Ab:s uppgifter kompletteras så att bolaget också bör främja yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångfald inom medierna. För att nå detta mål bör Yle sträva efter att samarbeta med andra medier i den mån det är möjligt med beaktande av konkurrenslagstiftningen, bestämmelserna om statliga stöd och upphovsrättsliga frågor. Samarbetet bör gagna båda parter.

Arbetsgruppen föreslår ytterligare att Yle inleder förhandlingar med de kommersiella medierna i syfte att bli kund hos Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab (STT-FNB). Alternativt ska något annat arrangemang ingås för att trygga att det i Finland finns en nationell nyhetstjänst, vilket är viktigt med tanke på en fortsatt mångfald inom medierna.

Arbetsgruppen har också lagt fram en del förslag för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för den kommersiella informationsförmedlingen.

Den parlamentariska arbetsgruppen anser att det är viktigt att även de kommersiella tv-kanalerna har ett dagligt nyhetsutbud. Därför föreslås det att regeringen tillsätter en särskild arbetsgrupp med uppgift att ta fram metoder för att säkerställa den kommersiella tv-nyhetsverksamhetens kontinuitet.

Public service-uppgifterna preciseras så att Yle ska tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Den föreslagna formuleringen ersätter den nuvarande formuleringen enligt vilken Yle kan tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt.

Enligt arbetsgruppen ska de särskilda uppgifter som ingår i den allmännyttiga programverksamheten kompletteras så att det hör till Yles uppgifter att stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap samt kulturell mångfald. Detta ersätter bolagets nuvarande uppgift som går ut på att stödja tolerans och kulturell mångfald.

Ytterligare information:

Arto Satonen, arbetsgruppens ordförande, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, riksdagsledamot, tfn 050 511 3110