Työryhmä: Joukkoliikenteen rahoitus uudistettava kokonaisvaltaisesti

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2013 9.25
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama joukkoliikenteen rahoitusta kartoittanut työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmä tarkasteli joukkoliikenteen rahoitusta laaja-alaisesti. Lähtökohtana työssä oli, että rahoituksen uudistamista suunnitellaan olemassa olevien rahoituskehysten puitteissa.

Työryhmä ehdottaa vaiheittaista etenemispolkua joukkoliikenteen rahoituksen kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi.

Työryhmä ehdottaa sekä henkilökuljetusten rahoituksen käytön ja vaikutusten laajempaa tarkastelua että lisäystä valtion joukkoliikennerahoituksen tasoon. Työryhmä ei ottanut kantaa siihen, mistä vastaavat säästöt otettaisiin tai millä muulla tavalla lisärahoitus ratkaistaisiin.

Työryhmä ei myöskään tarkastellut henkilökuljetusten laajempia uudelleenjärjestelyitä, koska niistä oli samanaikaisesti käynnissä liikenne- ja viestintäministeriön selvitysmies Juhani Paajasen erillinen selvitystyö. Paajanen on selvittänyt julkisin varoin toteutettavien eri hallinnonalojen henkilökuljetusten yhdistämistä. Hän luovutti raporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle 10. huhtikuuta.

Rahoitustyöryhmän mukaan hallitusohjelmassa ja liikennepoliittisessa selonteossa joukkoliikenteelle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain lisäämällä joukkoliikenteen määrärahaa 50 miljoonalla eurolla. Työryhmä korostaa, että selvitysmies Paajasen työllä on selkeä yhtymäkohta joukkoliikennerahoitukseen. Jos kaikkien henkilökuljetusten, joukkoliikenteen, kuntien opetus- ja sosiaalitoimen ja sairausvakuutuslain nojalla maksettavien kuljetusten hallinnointi ja rahoitus järjestetään uudelleen, on sitä kautta mahdollisuus ohjata lisärahoitusta myös joukkoliikenteen yleiseen kehittämiseen.

Työryhmä ehdottaa myös, että joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille annetaan enemmän harkintavaltaa määrärahan kohdentamiseen omalla toimivalta-alueellaan. Työryhmä ehdottaa, että suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtionavustusta voitaisiin käyttää linja-autoliikenteen ostamisen lisäksi myös junaliikenteen, metroliikenteen ja raitioliikenteen ostamiseen ja lipputukeen. Myös määrärahan vaikuttavuutta seurataan nykyistä tarkemmin.

- Tulemme tarkastelemaan selvitysmies Paajasen ja rahoitustyöryhmän ehdotuksia kokonaisuutena. Selvitykset osoittavat, että ilman rakenteellisia uudistuksia ei joukkoliikenteen tavoitteita saavuteta. Hallituksen kehysriihessä linjaamaan julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistustyöhön on ryhdyttävä kiireellisesti, toteaa ministeri Kyllönen.


Lisätietoja:
rahoitustyöryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568
rahoitustyöryhmän sihteeri, ylitarkastaja Iida Huhtanen, p. 0295 34 2613