Arbetsgrupp: Omfattande översyn av finansieringen behövs inom kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2013 9.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som kommunikationsministeriet tillsatt med uppgift att granska finansieringen av kollektivtrafiken är klar med sitt arbete. Arbetsgruppen har gjort en omfattande analys av hur kollektivtrafiken är finansierad. Utgångspunkten i arbetet var att en reform av finansieringen ska planeras inom de aktuella finansieringsramarna.

Arbetsgruppen föreslår en process där finansieringsreformen uppdelas i olika skeden.

Arbetsgruppen föreslår både att man gör en bredare analys av hur finansieringen på området persontransporter används och vilken effekt den har, och att finansieringen höjs till den statliga nivån på området kollektivtrafik. Arbetsgruppen tog inte ställning till var motsvarande besparingar borde göras eller på vilket annat sätt tillskottsfinansieringen ska ordnas.

Arbetsgruppen behandlade inte heller den bredare omorganiseringen av området persontransporter eftersom kommunikationsministeriets utredningsman Juhani Paajanen utredde denna fråga vid samma tidpunkt. Paajanen har utrett möjligheten att slå ihop de olika förvaltningsområdenas offentligt finansierade persontransporter. Han överlämnade sin rapport till trafikminister Merja Kyllönen den 10 april.

Enligt arbetsgruppen kan de mål som satts upp för området kollektivtrafik i regeringsprogrammet och i den trafikpolitiska redogörelsen bara nås om kollektivtrafiksanslagen höjs med 50 miljoner euro. Arbetsgruppen understryker att utredningsman Paajanens arbete har en tydlig koppling med kollektivtrafikens finansiering. Om man genomför en administrativ och finansiell omorganisering av alla persontransporter, all kollektivtrafik, alla kommunala transporter i utbildningssektorn och den sociala sektorn och alla transporter som ska betalas enligt sjukförsäkringslagen, öppnar sig också en möjlighet att styra fler medel till den allmänna utvecklingen av kollektivtrafiken.

Arbetsgruppen föreslår också att de behöriga myndigheterna ges större frihet att välja hur anslagen används inom sina respektive behörighetsområden. Arbetsgruppen föreslår att det statsunderstöd för kollektivtrafik som de stora stadsregionerna får kunde användas för att vid sidan av busstransporter också köpa in tågtransporter, metrotransporter och spårvagnstransporter. Anslagets effekt ska också följas närmare än hittills.

- Vi kommer att granska utredningsman Paajanens och arbetsgruppens förslag som en helhet. Rapporterna visar att målen för kollektivtrafiken inte kan uppnås utan strukturella förändringar. Det brådskar med att inleda reformen på området offentligt finansierade persontransporter enligt de beslut som fattades under regeringens ramförhandlingar.


Mer information:
Tero Jokilehto, enhetschef och ordförande för arbetsgruppen, tfn 0295 34 2568
Iida Huhtanen, överinspektör och sekreterare för arbetsgruppen, tfn 0295 34 2613