Tieliikenteen rangaistusjärjestelmää uudistetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2014 8.38
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tieliikenteen rangaistusjärjestelmän uudistamista. Työryhmä kartoittaa, mistä tieliikennelain vastaisista teoista ja laiminlyönneistä voitaisiin rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan antaa hallinnollinen maksu tai muu hallinnollinen seuraamus.

Tällä hetkellä käytössä olevia hallinnollisia maksuseuraamuksia ovat esimerkiksi pysäköintivirhemaksu ja joukkoliikenteen tarkastusmaksu. Yhteistä näille on se, että maksut ovat rahamäärältään kiinteitä ja ne määrätään yksinkertaisessa viranomaismenettelyssä. Toimivaltaisia viranomaisia ovat poliisi, kunnan pysäköinninvalvoja ja HSL:n tarkastaja. Myös muutoksenhakumenettely on yksinkertaisempi ja joutuisampi kuin rikosmenettelyssä.

Rikosoikeudellisista rikkomuksista voitaisiin hallinnollisiksi muuttaa esimerkiksi sellaiset teot ja laiminlyönnit, joilla ei ole asianomistajaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vähäisemmät liikennemerkkien rikkomistapaukset, jotka eivät ole aiheuttaneet välitöntä vaaraa tai vahinkoa. Työryhmän arvioinnin kohteena ovat muun muassa nykyisin rikesakolla rangaistavat teot ja laiminlyönnit.

Uudistuksella pyritään sujuvoittamaan ja nopeuttamaan yksinkertaisten rikkomusten käsittelyä ja parantamaan oikeusturvaa. Tavoitteena on myös kohdentaa rikostutkinnan ja syyteharkinnan viranomaisvoimavaroja tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.

Liikennerikosten määrä on kasvanut 1990-luvun lopusta 2010-luvulle tultaessa selvästi. Tähän on vaikuttanut tieliikenteen automaattisen liikennevalvonnan käyttöön ottaminen. Nykyisin tieliikenteessä määrätään vuodessa noin 400 000 seuraamusta, joista suurin osa on rikoksesta määrättäviä sakkoja. Se on noin puolet poliisin rekisteröimistä Suomessa tehdyistä rikoksista.

Työryhmä koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön ja Helsingin yliopiston asiantuntijoista. Ryhmän toimiaika on 1.9.2014-31.8.2015. Työryhmän työ on osa tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistusta.


Lisätietoja
työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 0295 34 2304