Straffsystemet för vägtrafiken ses över

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2014 8.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en reform av straffsystemet för vägtrafiken. Arbetsgruppen kartlägger vilka gärningar och försummelser i strid med vägtrafiklagen som skulle kunna straffas med administrativa avgifter eller andra administrativa påföljder i stället för straffrättsliga påföljder.

Administrativa betalningspåföljder som för tillfället är i bruk är till exempel felparkeringsavgifter och kontrollavgifter i kollektivtrafiken. Gemensamt för dessa är att avgifterna är fasta och de påförs via enkla myndighetsförfaranden. Behöriga myndigheter är polisen, kommunens parkeringsvakter och HRT:s kontrollanter. Förfarandet för överklagande är också enklare och snabbare än vid straffrättsliga förfaranden.

Till de straffrättsliga förseelser som skulle kunna ändras till administrativa förseelser hör till exempel gärningar och försummelser utan målsägande. Sådana är till exempel smärre fall av förseelser mot trafikmärken som inte har orsakat omedelbar fara eller skada. Arbetsgruppen utvärderar bland annat sådana gärningar och försummelser som för närvarande straffas med ordningsbot.

Reformen har som mål att göra behandlingen av förseelser smidigare och snabbare, samt att förbättra rättsskyddet. Syftet är också att på ett mer ändamålsenligt sätt allokera myndigheternas resurser i fråga om brottsutredning och åtalsprövning.

Antalet trafikförseelser har växt markant från slutet av 1990-talet till 2010-talet. Dels beror ökningen på ibruktagandet av den automatiska trafikövervakningen av vägtrafiken. För närvarande föreläggs i vägtrafiken årligen ca 400 000 påföljder, varav största delen är böter för brott. Det är ungefär hälften av alla de brott som polisen registrerar i Finland.

Arbetsgruppen består av experter från Kommunikationsministeriet, Justitieministeriet, Inrikesministeriet och Helsingfors universitet. Arbetsgruppens verksamhetsperiod pågår från den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015. Arbetsgruppens arbete är en del av totalreformen av vägtrafiklagstiftningen.


Ytterligare information:
Kimmo Kiiski, arbetsgruppens ordförande, trafikråd, tfn 0295 34 2304