Tieliikennelaki uudistuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2018 13.55 | Julkaistu suomeksi 9.8.2018 klo 14.01
Tiedote
Kuva: Rodeo/Juha Tuomi
Kuva: Rodeo/Juha Tuomi

Hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista 9.8.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020.

Uudella lailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

- Liikenne muuttuu nyt nopeasti. Siksi on tärkeää, että tieliikenteen sääntely päivitetään ajanmukaiseksi ja samalla varaudutaan automaation ja digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

- Uudistettu tieliikennelaki luo puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke, jatkaa ministeri Berner.

Uusi tieliikennelaki sujuvoittaa säädöksiä ja parantaa liikenneturvallisuutta

Uudistettu tieliikennelaki vähentää byrokratiaa ja edistää liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja ympäristönäkökohtien huomioimista. Yksittäisten säännösten määrää kokonaisuudessa on vähennetty.  Myös säännösten kirjoitustapaa on täsmennetty ja nykyaikaistettu.

Uudessa tieliikennelaissa säädetään liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältää mm. liikennesäännöt, liikennemerkit ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt.

Uusi tieliikennelaki parantaa liikenneturvallisuutta ja kansalaisten oikeusturvaa sekä uudistaa liikennerikkomuksia koskevan rangaistusjärjestelmän. Uutena asiana laki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta. Virhemaksua käytetään vähäisten liikennerikkomusten seuraamuksena. 

Laki valmisteltu yhdessä ja tulevaisuutta varten

Lakia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ministeriöiden ja viranomaisten lisäksi liikennealan kansalaisjärjestöt ja yhdistykset ovat osallistuneet laajasti lain valmisteluun. 

Uusi tieliikennelaki on valmisteltu tulevaisuutta silmällä pitäen, se huomioi ajoneuvojen ja liikenteen teknisen kehityksen. Huomiota on kiinnitetty myös suojaamattomaan liikenteeseen, kuten pyöräilyyn. 

Tällä hetkellä voimassa oleva tieliikennelaki on vuodelta 1981. Lain voimaantulon yhteydessä myös useita osittain vanhentuneita asetuksia kumoutuu. Näitä ovat mm. tieliikenneasetus ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa mm.  liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä, liikennevaloista, ajoneuvojen nopeuksista, mitoista ja massoista säädetään eduskunnan myötävaikutuksella laissa, eikä enää asetuksissa. Toimintatapa vastaa perustuslain vaatimuksia. 

Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vuonna 2013.

Kokonaisuudistuksen taustalla on myös valtioneuvoston joulukuussa 2016 antama periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Uudistuksella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Mitä seuraavaksi?

Tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

Viranomaiset aloittavat lain toimeenpanon valmistelun.

Ennen lain voimaantuloa toteutetaan myös kansalaisille suunnattu viestintäkampanja lain tuomista käytännön muutoksista.

Lain vaikutuksia seurataan sen voimaantulon jälkeen tarkasti.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 050 539 5346