Vägtrafiklagen moderniseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2018 13.55 | Publicerad på svenska 9.8.2018 kl. 14.01
Pressmeddelande

Regeringen framställde den 9 augusti 2018 att den nya vägtrafiklagen ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2020.

Avsikten med den nya lagen är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken, att skapa förutsättningar för digitalisade transporter och säker automatisering och att samtidigt avveckla regleringen.

Trafik och transportsektorn förändras nu snabbt. Därför är det viktigt att regleringen av vägtrafiken uppdateras och moderniseras. På samma gång förbereder vi oss på de möjligheter som automatiseringen och digitaliseringen för med sig, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Den moderniserade vägtrafiklagen skapar förutsättningar för smidig och säker trafik även i framtiden. Moderniseringen av vägtrafiklagen leder till smidigare lagstiftning och den är ett betydande avregleringsprojekt, fortsätter minister Berner.

Smidigare lagstiftning och förbättrad trafiksäkerhet

Den uppdaterade vägtrafiklagen minskar byråkratin, främjar trafiksäkerheten, ökar smidigheten i trafiken och beaktar miljöaspekter. Det totala antalet enskilda bestämmelser har minskats. Dessutom har ordalydelserna i bestämmelserna preciserats och moderniserats.

I den nya vägtrafiklagen finns också bestämmelser om vägtrafikanternas agerande i trafiken. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om trafikregler, vägmärken och användningen av fordon på väg.

Den nya vägtrafiklagen förbättrar trafiksäkerheten och medborgarnas rättssäkerhet och reformerar straffsystemet för trafikförseelser. En av nyheterna i lagen är bestämmelser om avgift för trafikförseelse. Avgifter för trafikförseelse kan påföras för ringa trafikförseelser.

Lagen är beredd i samråd och med tanke på framtiden

Lagen har utarbetats i samarbete med branschen. Vid sidan av ministerier och myndigheter har också frivilligorganisationer inom trafik- och transportbranschen på bred bas deltagit i beredningen av lagen.

Den nya vägtrafiklagen har beretts med tanke på framtiden och i den beaktas den tekniska utvecklingen av fordon och trafikmiljön. Den nya lagen tar dessutom hänsyn till oskyddade trafikanter, såsom cyklister.

Den gällande vägtrafiklagen trädde i kraft 1981. I samband med att den nya vägtrafiklagen träder i kraft upphävs ett flertal delvis föråldrade förordningar. Till dem hör till exempel vägtrafikförordningen och förordningen om användning av fordon på väg. I praktiken innebär detta att bestämmelser om bland annat vägmärken, vägmarkeringar, trafikljus, fordonshastigheter samt fordons mått och vikter med riksdagens medverkan framöver kommer att finnas i lagen och inte längre i förordningar. Tillvägagångssättet motsvarar grundlagens krav.

En helhetsreform av vägtrafiklagstiftningen inleddes under ledning av kommunikationsministeriet 2013.

Bakom totalreformen finns också statsrådets principbeslut från december 2016 om en förbättring av vägtrafiksäkerheten. Reformen är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering.

Vad händer härnäst?

Vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020.

Myndigheterna börjar bereda verkställigheten av lagen.

Innan lagen träder i kraft genomförs en till medborgarna riktad kommunikationskampanj om de praktiska ändringar som lagen för med sig.

Konsekvenserna av den nya lagen följs noggrant upp efter att den har trätt i kraft.

Ytterligare information:
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346