Suomi ratifioi painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2016 13.30
Tiedote

Suomi on ratifioinut Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuonna 2004 hyväksymän laivojen painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Liittymisasiakirja toimitettiin IMOn pääsihteerille Kitack Limille 8. syyskuuta.

Yleissopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen merialueilta toisille. Vieraslajit voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa meriympäristölle, ihmisten terveydelle ja merellisille elinkeinoille, kuten kalastukselle ja turismille. Itämeren maista Ruotsi, Tanska, Saksa ja Venäjä ovat jo ratifioineet yleissopimuksen ja muissa Itämeren maissa lainvalmistelu on vireillä.

- Yleissopimukseen liittymisen myötä parannamme Itämeren tilaa ja tuemme suomalaisen meriteknologiateollisuuden markkinoita. IMOssa sovitut ehdot käsittelylaitteistojen asennusaikatauluista ovat myös kohtuulliset, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa painolastivesien käsittelystä, mahdollisista poikkeuksista ja vapautuksista sekä valvonnasta.

Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 30 valtiota ja 35 prosenttia maailman tonnistosta on sopimuksen piirissä. Arvioidaan, että Suomen ratifioinnin myötä ehdot ovat lähellä täyttymistä ja yleissopimus voisi tulla voimaan syksyllä 2017. IMO tekee tonnistoa koskevan tarkistuslaskennan syyskuun aikana, mikä ratkaisee aikataulun yleissopimuksen voimaantulolle.

Voimaantulo tarkoittaa sitä, että ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee lähtökohtaisesti asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa on vuonna 2013 päätetty, että käsittelylaitteistojen asennukset tulee tehdä viiden vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta, eli 2022 mennessä.

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen huhtikuussa 2016 ja tasavallan presidentti vahvisti yleissopimuksen Suomen osalta 17. kesäkuuta. Samalla vahvistettiin yleissopimuksen voimaansaattamiseen liittyvät lait. Lait tulevat voimaan vasta sen jälkeen kun yleissopimus on kansainvälisesti ja Suomen osalta tullut voimaan.

Lisätietoja

hallitusneuvos Lolan Eriksson, p. 040 744 8118

Anne Berner