Finland ratificerade den internationella konventionen om hantering av barlastvatten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2016 13.30
Pressmeddelande

Finland har ratificerat den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 2004. Anslutningsinstrumentet deponerades hos IMO:s generalsekreterare Kitack Lim den 8 september.

Konventionens syfte är att förhindra spridningen av skadliga främmande arter från ett havsområde till ett annat. Invasiva främmande arter, i detta fall främst djur- och växtplankton, kan orsaka betydande skador på den marina miljön, människors hälsa och maritima näringar såsom fiske och turism. Av länderna kring Östersjön har Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland redan ratificerat konventionen och i de övriga Östersjöstaterna pågår lagberedningen.

- I och med anslutningen till konventionen förbättrar vi Östersjöns tillstånd och stöder marknaden för den finländska marintekniska industrin (cleantech). De villkor som man inom IMO har kommit överens om i fråga om tidsplanen för att installera utrustning för hantering av barlastvatten i fartyg är dessutom rimliga, berättar kommunikationsminister Anne Berner.

Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om hanteringen av barlastvatten, om eventuella undantag och befrielser samt om kontroll av hanteringen.

Barlastvattenkonventionen träder i kraft internationellt tolv månader efter det att 30 stater med 35 procent av världens tonnage har anslutit sig till den. I och med Finlands ratificering är vi mycket nära att uppfylla villkoren och det uppskattas att konventionen kan träda i kraft hösten 2017. IMO gör i september en kontrollräkning av tonnaget, vilket kommer att avgöra tidpunkten för ikraftträdandet av konventionen.

Ikraftträdandet innebär att fartyg i utrikestrafik i regel måste ha utrustning som hanterar barlastvattnet. Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2013 att utrustning för hantering av barlastvattnet ska installeras inom fem år efter det att konventionen träder i kraft, alltså senast 2022.

Konventionen har godkänts av riksdagen i april 2016 och republikens president bekräftade den för Finlands del den 17 april 2016. Samtidigt stadfästes lagarna om sättande i kraft av konventionen. Lagarna träder inte i kraft förrän konventionen har trätt i kraft både internationellt och för Finlands del.

Ytterligare information

Lolan Eriksson, regeringsråd, tfn 040 744 8118

Anne Berner