Suomi edellyttää harkittuja toimia EU:n viestintämarkkinoiden kehittämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2013 13.12 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Suomi suhtautuu varauksellisesti Euroopan komission syyskuussa antamaan asetusehdotukseen sähköisen viestinnän sisämarkkinoista.

Komission tavoitteet digitaalisista sisämarkkinoista ovat erittäin kannatettavia, mutta esitetyt toimenpiteet eivät näytä johtavan tavoiteltuun tulokseen.

Hallitus antoi asetusehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 24. lokakuuta. Kirjelmän valmistelun yhteydessä kuultujen sidosryhmien näkemykset ovat pitkälti yhtenevät hallituksen kanssa.

Hallitus pitää Suomen kannalta ongelmallisena erityisesti taajuuksien harmonisointia koskevaa ehdotusta sekä vallan keskittämistä komissiolle silloinkin, kun päätöksenteko tapahtuisi parhaiten kansallisella tasolla.

Hallitus katsoo, että taajuuksien harmonisointi on hyvä tavoite, mutta sen tulisi koskea ainoastaan taajuusalueiden käyttöönottoa ja käyttötarkoitusta. Komissio puolestaan haluaisi itselleen veto-oikeuden myös kansallisiin toimilupaehtoihin.

Asetusehdotuksella siirrettäisiin laajemminkin kansallista toimivaltaa komissiolle. Hallituksen mukaan se ei edistä kansallisten erityispiirteiden huomioon ottamista, mikä on erityisen tärkeää Euroopan reunalla sijaitsevalle, suurelle mutta harvaan asutulle Suomelle. Suomen etunoja teknologioiden nopeana käyttöönottajana tulee lisäksi mahdollistaa jatkossakin.

Asetusehdotuksen tavoitteet sähköisen viestinnän kuluttajansuojan parantamisen osalta ovat pitkälti kannatettavia. Kuluttajien on voitava kokea oikeuksiensa olevan turvatut kaikkialla Euroopassa. Hallitus pitää hyvänä tavoitetta verkkovierailumaksujen poistumisesta, mutta edellyttää, ettei tämä johda esimerkiksi matkaviestinnän kansallisten hintojen nousuun tai operaattoreiden investointien vaarantumiseen.

Komissio esittää, että asetus tulisi voimaan jo kesällä 2014. Hallituksen näkemyksen mukaan valmisteluaikataulu ei ole realistinen.

Asetusehdotus on osin hyvin tekninen ja yksityiskohtainen sekä vaikutuksiltaan laajakantoinen. Siksi on tärkeää, että sen käsittelylle neuvostossa ja muissa EU-instituutioissa varataan riittävästi aikaa.

Lisätietoja

viestintäneuvos Päivi Antikainen, 050 382 7101
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400