Finland förutsätter väl övervägda åtgärder för utvecklingen av EU:s kommunikationsmarknad

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2013 13.12 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Finland förhåller sig reserverat till Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikationen som gavs i september.

Kommissionens målsättningar för den digitala inre marknaden är väl värda att understödja, men de föreslagna åtgärderna ser inte ut att leda till det eftersträvade resultatet.

Regeringen överlämnade en skrivelse om förslaget till förordning till riksdagen den 24 oktober. Åsikterna bland intressentgrupperna som hördes i samband med beredningen av skrivelsen sammanfaller i stort med regeringens åsikter.

Det som regeringen anser är särskilt problematiskt för Finlands del är förslaget om harmonisering av spektrum samt koncentrationen av behörighet till kommissionen, även i fall då det skulle vara bäst att fatta besluten på nationell nivå.

Regeringen anser att harmoniseringen av spektrum är en bra målsättning, men att harmoniseringen borde gälla endast användningsändamålet för och ibruktagandet av radiospektrum. Kommissionen å sin sida skulle vilja ha vetorätt även i fråga om nationella licensvillkor.

Genom förslaget till förordning skulle även i större utsträckning de nationella myndigheternas behörighet överföras till kommissionen. Enligt regeringen främjar inte detta beaktandet av de nationella särdragen, vilket är särskilt viktigt för det stora men glesbefolkade Finland i utkanten av Europa. Finlands förmåga att snabbt ta i bruk nya tekniker bör dessutom möjliggöras även i framtiden.

Förslagets målsättningar för att förbättra konsumentskyddet inom elektronisk kommunikation är i stor utsträckning värda att understödja. Konsumenterna ska kunna känna att deras rättigheter är tryggade överallt i Europa. Regeringen anser att målsättningen att avlägsna roamingavgifterna är bra, men förutsätter att detta till exempel inte leder till att de inhemska priserna för mobilkommunikation stiger eller till att teleoperatörernas investeringar äventyras.

Kommissionen föreslår att förordningen träder i kraft redan på sommaren 2014. Enligt regeringens åsikt är tidtabellen för beredningen inte realistisk.

Förslaget till förordning är delvis mycket tekniskt och detaljerat och medför omfattande konsekvenser. Därför är det viktigt att man reserverar tillräckligt med tid för behandlingen av förslaget i rådet och de övriga EU-institutionerna.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, kommunikationsråd, tfn 050 382 7101
Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 050 344 3400