Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikennesopimus voimaan 22.12.2016

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2016 14.07 | Julkaistu suomeksi 21.11.2016 klo 14.10
Tiedote

Suomen ja Venäjän välinen uusi rautatieliikennesopimus tulee voimaan 22.12.2016. Sopimuksen ratifiointiasiakirjat vaihdettiin 21.11.2016 Moskovassa. Uusi sopimus korvaa vuodelta 1997 peräisin olevan rautatieyhdysliikennesopimuksen liitteineen.

Sopimus koskee Suomen ja Venäjän välistä suoraa kansainvälistä matkustaja- ja tavaraliikennettä. Suoralla liikenteellä tarkoitetaan sitä, että maiden välisessä rautatieliikenteessä liikennöidään ilman matkustajien junanvaihtoa tai ilman tavaroiden siirtokuormausta rautatieraja-asemilla.

Sopimuksen mukaan kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla. Se ei avaa Venäjän sisäisiä rautatiemarkkinoita EU:ssa toimiville yrityksille, eikä myöskään Suomen markkinoita venäläisille rautatieyrityksille.

Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntöjä ja toimivuutta. Se sääntelee matkustajien ja tavaroiden kuljettamista koskevia ehtoja, oikeuksia ja velvoitteita sekä kuljetusyhtiöiden välisiä suhteita kuten vahingonkorvausvelvollisuutta ja muita vastuukysymyksiä.

Sopimusneuvotteluissa on huolehdittu siitä, että kuljetukset voivat jatkua keskeytyksettä sopimusmuutoksesta huolimatta. Vanhamuotoisia rahtikirjoja voi käyttää vielä kuuden kuukauden ajan uuden sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kuormausmääräykset noudattelevat pitkälle Itä-Euroopan ja IVY-maiden rautateiden yhteistyöjärjestön SMGS-sopimusta.

Kuljetuksia koskevat määräykset on kirjattu sopimuksen teknisiin liitteisiin. Määräysten noudattamista valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja rataverkon käyttöä Liikennevirasto. Liitteet ovat saatavilla joulukuun alussa Trafin verkkopalvelussa www.trafi.fi.

Erikoiskuljetusten poikkeusluvat myöntää Liikennevirasto, joka sopii mahdollisista järjestelyistä yksityisraiteiden omistajien kanssa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, 040 580 0894

hallitusneuvos Hannu Pennanen, 040 551 8332

liikenneneuvos Risto Saari, 040 829 8132