Överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland i kraft den 22.12.2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2016 14.07 | Publicerad på svenska 21.11.2016 kl. 14.10
Pressmeddelande

Den nya överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland träder i kraft den 22 december 2016. Ratifikationsinstrumenten för överenskommelsen utväxlades i Moskva den 21 november 2016. Den nya överenskommelsen ersätter överenskommelsen om järnvägssamtrafik från 1997 med bilagor.

Överenskommelsen gäller direkt internationell järnvägstrafik för befordran av passagagerare och gods mellan Finland och Ryssland. Med direkt trafik avses järnvägstrafik utan tågbyte för passagerare eller utan omlastning av gods på järnvägsgränsstationerna.

Enligt den nya överenskommelsen har alla järnvägsföretag som är etablerade i Finland eller någon annanstans på EES-området rätt att bedriva järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland på Finlands bannät. Genom den öppnas dock inte Rysslands inre järnvägsmarknader för järnvägsföretag som är etablerade i EU, och inte heller Finlands järnvägsmarknad för ryska järnvägsföretag.

Den nya överenskommelsen skapar klarhet i reglerna för järnvägstrafiken och i dess funktion. I den finns villkor, rättigheter och skyldigheter som rör transport av passagerare och varor. I överenskommelsen regleras också förhållandet mellan transportföretag, såsom skadeståndsskyldighet och andra ansvarsfrågor.

I förhandlingarna om överenskommelsen har man försäkrat sig om att transporterna kan fortsätta utan avbrott trots ändringarna i överenskommelsen. Fraktsedlar av gammal modell får användas ännu sex månader efter ikraftträdandet av den nya överenskommelsen. Lastningsbestämmelserna följer i stor utsträckning SMGS-överenskommelsen om internationella godstransporter som antagits av organisationen för järnvägssamarbete i Östeuropa och OSS-staterna.

Transportbestämmelserna finns bifogade i de tekniska bilagorna till överenskommelsen. Efterlevnaden av bestämmelserna övervakas av Trafiksäkerhetsverket Trafi och användningen av bannätet av Trafikverket. Bilagorna finns tillgängliga i början av december på Trafis webbplats www.trafi.fi.

Undantagstillstånd för specialtransporter beviljas av Trafikverket, som vid behov träffar avtal om arrangemang med ägare av privata spåranläggningar.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894

Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 040 551 8332

Risto Saari, trafikråd, 040 829 8132