Topprestation av Finland i proaktivt arbete inom EU – preliminär överenskommelse om förordningen om det transeuropeiska transportnätet i EU

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2023 15.29 | Publicerad på svenska 20.12.2023 kl. 16.34
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne. (Kuva: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia)

De europeiska medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen har nått en preliminär överenskommelse om förordningen om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Förordningen innehåller en definition av det transeuropeiska TEN-T-nätet och föreskrifter om bland annat kvalitetskraven för trafikleder och knutpunkter i nätet. Enighet nåddes vid trepartsförhandlingar den 18 december 2023. 

Finland har aktivt påverkat i EU och överenskommelsen beaktar också mycket väl Finlands förhandlingspositioner. I samband med beredningen av förordningen har det bedrivits ett nära nordiskt samarbete. Överenskommelsen ska antas vid ministerrådets möte.

– Förordningen är mycket viktig med tanke på utvecklingen av hela det finländska transportsystemet. Tack vare aktiv påverkan beaktar överenskommelsen flera frågor som är viktiga för Finland bland annat med tanke på försörjningsberedskapen och den militära rörligheten. Jag tackar hela kommunikationsministeriets team för detta, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till en ny förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.

Nya landsvägar med i nätet

När det gäller landsvägar bibehölls de tillägg som föreslogs i Europeiska kommissionens ursprungliga förslag. Till dessa hör hamnförbindelserna på riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä, riksväg 15 mellan Kotka och Kouvola och riksväg 12 sträckan Raumo-Tammerfors-Tuulos.

Vid de fortsatta förhandlingarna om förordningen beaktades behoven av militär rörlighet på ett mångsidigt sätt, också på kartor. I fortsättningen kommer Europaväg 8 (E8) från Åbo till Norge i sin helhet att vara en del av det övergripande nätet, när riksväg 21 från Torneå till Norges gräns läggs till i TEN-T-nätet. 

I fråga om riksväg 21 bedrevs hösten 2023 ett mångsidigt proaktivt arbete mot de nordiska länderna, det spanska ordförandeskapet och EU. Inom statsrådet har samarbetet varit intensivt i synnerhet mellan kommunikationsministeriet och försvarsministeriet.

– Det nu definierade TEN-T-nätet är som helhet mycket bra. Jag har personligen kontaktat såväl de nordiska partnerna, kommissionen som ordförandelandet för att riksväg 21, som är viktig för försörjningsberedskapen, ska läggas till i nätet. Jag är mycket nöjd över att våra behov i norra Finland har beaktats, säger minister Ranne.

Hamnstatusen i Uleåborg och Kaskö uppfyller målen

Förordningen beaktar mycket väl och flexibelt Finlands särförhållanden, såsom långa avstånd, gles bebyggelse och låga trafikflöden.

Kaskö hamn bevarade sin status i det övergripande nätet. Uleåborgs hamn ligger i fortsättningen i stomnätet. Nya hamnar i det övergripande nätet är hamnarna i Torneå, Ingå, Joensuu och Villmanstrand.

Vid förhandlingarna betonade Finland fram till slutet att Karleby hamn bör läggas till stomnätet och Jakobstads hamn behållas i det övergripande nätet. Till denna del uppfylldes inte Finlands förhandlingsmål. 

– Vi har arbetat hårt för att försvara statusen för de hamnar som är viktiga för Finland. Tack vare det långsiktiga proaktiva arbetet lyckades vi nå våra mål i fråga om hamnarna i Uleåborg och Kaskö. Fram till slutskedet främjade vi också statusen för hamnarna i Karleby och Jakobstad, säger minister Ranne.

Istället tillkom ett av Finland starkt stött energikriterium för tillträde till TEN-T-nätet. Kriteriet beaktar hamnarnas roll i energiförsörjningen. Detta kan i framtiden hjälpa finländska hamnar att återfå en plats i TEN-T-nätet. Även hamnarnas geostrategiska betydelse kan i fortsättningen beaktas när hamnarna i det övergripande nätet ska fastställas.

Finland beslutar även i fortsättningen om sin spårvidd

Enligt förordningen ska medlemsstaterna bygga nya järnvägsförbindelser för stomnätet och det utvidgade stomnätet på en bredd av 1435 mm enligt den europeiska standarden och bedöma eventuella ändringar i spårvidden i fråga om befintlig järnvägsinfrastruktur. 

Förordningen möjliggör dock nationell prövning av spårvidden för Finland i fortsättningen utifrån en konsekvensbedömning. Detta var en av de viktigaste förhandlingsfrågorna för Finland. Finland har en spårvidd på 1524 mm. 

Finlandsbanans direktbanesträcka slopades från TEN-T-nätet i enlighet med regeringsprogrammet. Banavsnitten Entimmeståget till Åbo, Flygbanan och Östbanan finns i det utvidgade stomnätet. 

I fråga om östra Finland kunde man bevara den överenskommelse som redan ingick i Europeiska unionens råds allmänna riktlinje, och enligt vilken stomnätets järnvägsförbindelse fortsätter till Villmanstrand.

Vad är TEN-T?

1. TEN-T avser det transeuropeiska transportnätet (Trans European Network) som främjar en hållbar rörlighet för människor och gods mellan medlemsländerna så smidigt som möjligt.

2. TEN-T förenar Europas vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjö- och flygförbindelser, urbana knutpunkter och multimodala godsterminaler till ett enda transportnät.

3. TEN-T-nätet består av ett övergripande nät, ett utbyggt stomnät och ett stomnät.

4. Enligt det nya förslaget ska nätet byggas i tre faser: stomnätet blir klart senast 2030, det utvidgade stomnätet senast 2040 och det övergripande nätet senast 2050.

5. TEN-T förbinder 424 stora städer med hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler. När TEN-T-nätet är klart förkortar det restiderna mellan dessa städer.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den preliminära överenskommelsen behandlas av medlemsländerna i Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Efter det är avsikten att förslaget till förordning ska godkännas vid ministerrådets möte och det behöver också parlamentets officiella godkännande. Förordningen kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ytterligare information:

Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected] 

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 0295 342 030, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, [email protected]