Selvitysmies: Nykyinen budjettimenettely ei sovellu suurien liikennehankkeiden rahoitukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2009 10.30
Tiedote

Budjetin ulkopuolinen tie- ja liikennerahasto toteuttaisi selvitysmies Pasi Holmin mukaan hyvin tavoitteen valtion tasaisesta ja pitkäjänteisestä liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta. Rahaston avulla voitaisiin saavuttaa tie- ja liikenneinvestointien nopean toteuttamisen kautta syntyviä kansantaloudellisia hyötyjä. Jos tie- ja liikennerahasto halutaan perustaa, perustuslain sille asettamat rajoitukset ehditään ottaa huomioon, koska rahaston kannalta oleellisten liikenteen käyttömaksujen käyttöönotto viivästyy 2010-luvun loppupuolelle. Liikenteen käyttömaksut soveltuvat hyvin valtion tie- ja liikennerahaston ja mahdollisten alueellisten osarahastojen yhteyteen. Ajan, paikan, ajoneuvon päästöjen ja ajoneuvotyypin mukaan porrastetut kilometriperusteiset käyttömaksut olisi korvamerkittävä mahdollisimman läpinäkyvästi alueellisesti ja toiminnallisesti liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Käyttömaksuista päätettäessä tarvitaan kokonaisvaltainen tarkastelu liikenteestä perittäviin veroihin. Liike-elämän kustannuksia ei tule lisätä eikä myöskään muiden tienkäyttäjien kustannukset saa nousta kohtuuttomasti, todetaan raportissa.


Rahaston vaihtoehtona uudistus nykykäytäntöön

Nykyistä kehys- ja budjettimenettelyä uudistamalla on mahdollista saavuttaa monia budjetin ulkopuolisen tie- ja liikennerahaston kautta tavoiteltuja hyötyjä. Muitakin suuria tie- ja liikenneinvestointeja kuin elinkaarimalleilla toteutettavia olisi syytä jaksottaa hankkeiden rakentamista pidemmälle aikavälille.

Monivuotisten tie- ja liikennehankkeiden talousarviomomentteja olisi muutettava arviomäärärahasta siirtomäärärahaksi. Tämä muutos mahdollistaisi yksittäisen hankkeen joustavan etenemisen ja vähentäisi oleellisesti eduskunnan tarvetta käsitellä pieniä määrärahamuutoksia.

Valtion alijäämärajoitetta ja velkaantumisrajoitetta vastaava poliittisesti sitova päätössääntö jälkikäteisten rahoitusratkaisujen käytölle olisi kirjattava hallitusohjelmaan tai hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon.


Valtion oma "Infra Oy" toisi huomattavia säästöjä

Riippumatta siitä, uudistetaanko kehys- ja budjetointimenettelyä vai perustetaanko budjetin ulkopuolinen tie- ja liikennerahasto, elinkaarimallien ja merkittävien kaivoshankkeiden liikennejärjestelyiden rahoittamisessa kannattaisi hyödyntää valtion ja yksityisten kumppanuusmalleja. Valtion omistusohjausyksikköön sijoitettu valtion yritys "Infra Oy" mahdollistaisi huomattavat säästöt valtion menoihin ilman, että elinkaarimallien käytön hyödyt eliminoituisivat.

Elinkaarimalleilla toteutettavia tie- ja liikenneinvestointeja tarvitaan nykyistä enemmän, jotta hankekonsortioiden välinen kilpailu toisi innovatiivisuutta ja kustannustehokkuutta hankkeiden toteutukseen: rahoitukseen, rakentamiseen ja ylläpitoon, huoltoon ja perusparannuksiin sekä kaikki näiden yhteiseen järjestämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2008 joulukuussa asettama selvitysmies tohtori Pasi Holm jätti loppuraporttinsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle 13. marraskuuta 2009.

Lisätietoja: selvitysmies Pasi Holm, puh. 050 374 7462
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482