Satamat kuljetusten solmukohtia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2013 12.15
Uutinen

Satamat ovat kuljetusten solmukohtia ja oleellinen osa eri liikennemuotojen muodostamaa kuljetusketjua. Suomessa reilut 50 satamaa, jotka toimivat hyvin itsenäisesti. Meneillä olevassa meriliikennestrategian valmistelussa käsitellään seuraavaksi yhtenäisen satamapolitiikan tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista.

Suomen satamat ovat hyvin erilaisia niin kooltaan kuin olosuhteiltaan. Iso osa satamista on melko pieniä ja avoinna vain sulan veden aikaan. Satamista 23 pidetään auki vuoden ympäri. Vastaavasti 20 isoimman satamaa kuljetusmäärät ylittävät miljoona tonnia vuodessa.

Tavoitteena suuri käyttöaste ja häiriötön logistiikka

Satamat ovat riippuvaisia koko liikennejärjestelmän toiminnasta. Niiden kehitykseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat voimakkaasti muun muassa muun liikenneverkon kehittäminen ja liikenneyhteyksien laatu, jäänmurron tarve sekä luotsaus- ja väylämaksujen kehitys.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtenäistä satamapolitiikkaa, vaan satamissa tehdään niiden toimintaa ja kehittämistä koskevia itsenäisiä ratkaisuja. Infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito vaatii kuitenkin verovarojen käyttämistä, joten valtiolla on velvollisuus ohjata järjestelmän kehittämistä. Satamien laajempi yhteistyö ja työnjako mahdollistaisi liikenneverkon kustannustehokkaamman kehittämisen.

Meriliikennestrategian valmistelussa seuraava etappi on keskustelu Suomen satamapolitiikasta. Keskusteluun on kutsuttu suomalaisia merenkulkupalvelujen tuottajia ja käyttäjiä. Keskustelu käydään perjantaina 15. helmikuuta. Tilaisuudessa haetaan vastauksia ja näkemyksiä muun muassa siitä millaiset ovat eri meriliikenteen toimijoiden mahdollisuudet edistää kustannustehokkaita kuljetuksia ja satamalogistiikkaa ja miten voimme edistää esimerkiksi LNG:n käyttöä meriliikenteen polttoaineena.

Strategia valmistuu osissa

Meriliikennestrategian valmistelu on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen. Strategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus.

Strategian valmistelussa on aiemmin käsitelty muun muassa merenkulun työllisyyteen liittyviä haasteita, merenkulun ympäristökysymyksiä sekä kuljetusketjuja ja merenkulun turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

Meriliikennestrategian valmistelu toteutetaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön uuden liikennepolitiikan painopisteistä. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.