Hamnarna är knutpunkter i transporterna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2013 12.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.33
Nyhet

Finlands hamnar är mycket olika både till sin storlek och sina förhållanden. En stor del av hamnarna är rätt små och hålls öppna endast under isfria tider. Av hamnarna hålls 23 öppna året om och transportmängderna för de 20 största hamnarna överstiger en miljon ton per år.

Målet är en hög nyttjandegrad och störningsfri logistik

Hamnarna är beroende av hela trafiksystemets funktion. Deras utveckling och konkurrenskraft påverkas kraftigt av bland annat hur det övriga trafiknätet utvecklas och av trafikförbindelsernas kvalitet, behovet av isbrytning samt utvecklingen av lots- och farledsavgifterna.

För tillfälle har Finland ingen enhetlig hamnpolitik, utan hamnarna avgör självständigt om sin verksamhet och sin utveckling. Att bygga och underhålla infrastrukturen kräver dock skattemedel, varför staten har en skyldighet att styra hur systemet utvecklas. Ett mera omfattande samarbete mellan hamnarna skulle göra det möjligt att utveckla trafiknätet på ett kostnadseffektivare sätt.

Vid beredningen av strategin för sjötrafiken är följande etapp en diskussion om Finlands hamnpolitik. Till diskussionen har inbjudits de finska sjöfartstjänsternas producenter och användare och den äger rum fredagen den 15 februari. Vid mötet söks svar och synpunkter på bland annat vilka de olika aktörernas möjligheter är att främja kostnadseffektiva transporter och hamnlogistik och hur vi kan främja till exempel utnyttjandet av LNG som bränsle i sjötrafiken.

Strategin färdigställs i delar

Beredningen av strategin för sjötrafiken har delats i åtta tyngdpunktsområden. Målet med strategin är att utarbeta en helhet som tar i beaktande Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning samt de nya miljönormerna.

Vid beredningen av strategin har tidigare behandlats bland annat utmaningarna i anknytning till sysselsättningen i sjöfarten samt sjöfartens miljöfrågor, transportkedjor och säkerhetsfrågor.

Beredningen av strategin för sjötrafiken genomförs öppet och i ett omfattande samarbete. Strategin utarbetas i en arbetsgrupp som har representanter från flera ministerier och från ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Också aktörer och organisationer inom sjöfartsbranschen deltar i stor utsträckning i beredningen.

Tryggandet av sjöfartens förutsättningar har antecknats i regeringsprogrammet och är en av tyngdpunkterna i ministeriets nya trafikpolitik. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna i den trafikpolitiska redogörelsen.