Rautatieliikenteen uudistuksesta hyötyvät kansalaiset ja koko yhteiskunta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2017 14.18 | Julkaistu suomeksi 3.10.2017 klo 14.23
Tiedote

Hallitus vastasi 3. lokakuuta opposition välikysymykseen raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Hallituksen vastauksen välikysymykseen antoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on uudistamalla turvata joukkoliikenteen palvelut koko Suomessa, mahdollistaa uudenlaisten palvelujen syntyminen eri toimialoilla ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia valita eri vaihtoehdoista itselleen sopivin. Liikennesektorilla henkilöjunaliikenteen kilpailun avaamisella on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kilpailu on päätetty avata, koska sen on arvioitu tuovan paremmat palvelut junamatkustajille ja hyödyttävän koko yhteiskuntaa. Myös julkisissa hankinnoissa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Rautatieliikenne on keskeinen osa suomalaisten arkea ja Suomen kilpailukykyä. Sen kehittäminen on välttämätöntä myös kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus hakee ratkaisuja, joilla raideliikennettä saadaan lisättyä ja tehtyä siitä aito vaihtoehto yhä useammalle suomalaiselle.

Rautateiden henkilöliikenteen uudistuksella pyritään siihen, että rautatieliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu. Kilpailun avaamisen tavoitteena on, että palvelut tuotettaisiin nykyistä tehokkaammin ja että ne vastaisivat nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin. Liikenteen palvelutarjonnan kasvu ja kilpailu tarjoajien ja liikennemuotojen välillä hyödyttävät matkustajia.

Kansainvälisten kokemusten mukaan rautatiekilpailun avaamisesta hyötyvät nimenomaan matkustajat. Maissa, joissa henkilöjunaliikenne on avattu kilpailulle, liikenteen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet merkittävästi.

Kilpailu kannustaa palvelujen kehittämiseen

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.

Välikysymyksessä todetaan, että nykyiset raideliikennepalvelut eivät ole olleet riittävän kustannustehokkaita eivätkä kaikilta osin vastanneet ihmisten tarpeisiin. Tämän takia rautateiden henkilöliikenne avataan kilpailulle. Kilpailu luo yrityksille kannustimen toiminnan kehittämiseen. Kun yritykset kilpailevat matkustajista, asiakkaalle syntyy mahdollisuus valita erilaisten vaihtoehtojen väliltä.

Hallitus on päättänyt, että rautateiden henkilöliikenteen kilpailu avataan alueisiin ja palvelukokonaisuuksiin perustuvien käyttöoikeussopimusten pohjalta. Tällä mallilla varmistetaan, että junaoperaattoreiden välille syntyy kilpailua. Sopimuksissa määritellään tarkemmin vaadittava palvelutaso ja kannustimet toiminnan kehittämiseen. Käyttöoikeussopimukset eivät takaa operaattoreille yksinoikeutta kilpailutetuille alueille. Samalla rataosalla voi toimia useita yrityksiä.

Jatkossakin huolehditaan siitä, että junaliikennepalveluja on saatavilla koko Suomessa ja kaikille matkustajaryhmille. Valitussa kilpailutusmallissa voidaan nykyistä paremmin varmistaa, että operaattorit huolehtivat myös kaupallisesti vähemmän kiinnostavista palveluista.

Suomen rataverkon kapasiteettia voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Liikennettä voitaisiin lisätä merkittävästi lähes koko rataverkolla. Myös alueellisella liikenteellä on suuri potentiaali. Tulevaisuudessa myös maakunnat ja suuret kaupungit voisivat kehittää alueellista liikennettä omista lähtökohdistaan.

VR-Yhtymän rooli ja henkilöstön asema turvataan

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen edellyttää tasapuolisten ja kilpailuneutraalien olosuhteiden luomista rautatiemarkkinoille siten, että kaikki junaliikennöintiin liittyvät palvelut ovat toimijoiden käytettävissä tasapuolisin ehdoin.

Markkinoillepääsyn varmistamiseksi VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Kaikki kolme perustettavaa yhtiötä ovat valtion sataprosenttisesti omistamia erityistehtäväyhtiöitä. Kalustoyhtiöön siirrettävä kalusto vuokrataan tasapuolisin ja yhtäläisin ehdoin potentiaalisille operaattoreille.

VR-Yhtymä Oy:n rooli ja kilpailukyky valtio-omisteisena junaliikennöintiyhtiönä turvataan kilpailun avautuessa. Yhtiö osallistuu tuleviin kilpailutuksiin samalta viivalta muiden potentiaalisten operaattoreiden kanssa.

Työntekijät siirtyvät VR:stä perustettaviin yhtiöihin vanhoina työntekijöinä. VR:n henkilöstön asiantuntemusta tarvitaan jatkossakin Suomen rautateillä. Henkilöstöjärjestöt ovatkin tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 0295 34 2077

Anne Berner