Reformen av järnvägstrafiken gagnar medborgarna och hela samhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2017 14.18 | Publicerad på svenska 3.10.2017 kl. 14.23
Pressmeddelande

Regeringen svarade den 3 oktober på oppositionens interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden. Regeringens svar på interpellationen överlämnades av kommunikationsminister Anne Berner.

Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att genom en reform trygga kollektivtrafiktjänsterna i hela Finland, öppna för nya slags tjänster inom olika sektorer och öka människornas möjligheter att välja det alternativ som bäst passar dem. Inom trafiksektorn har öppnandet av persontågstrafiken för konkurrens en viktig roll med tanke på uppnåendet av dessa mål. Regeringen har beslutat att öppna verksamheten för konkurrens, eftersom det bedöms att det kommer att ge tågresenärerna bättre service och gagna samhället överlag. Dessutom kan konkurrensutsättningen medföra betydande besparingar i de offentliga upphandlingarna.

Järnvägstrafiken är av central betydelse för finländarna i deras vardag och för Finlands konkurrenskraft. Att utveckla järnvägstrafiken är nödvändigt också om Finland ska nå sina ambitiösa utsläppsminskningsmål. Regeringen söker nu lösningar för att öka spårtrafiken och göra den till ett reellt alternativ för allt fler finländare.

Genom reformen av persontrafiken på järnvägarna vill man öka utbudet av tjänster inom järnvägstrafiken och göra dem mångsidigare. Syftet med att öppna verksamheten för konkurrens är att tjänsterna ska produceras mer effektivt och bättre svara mot olika kundgruppers behov. Det ökade utbudet av trafiktjänster och konkurrensen mellan tjänsteproducenterna och mellan olika transportsätt kommer att gagna resenärerna.

Internationella erfarenheter visar att det uttryckligen är resenärerna som drar nytta av att tågtrafiken öppnas för konkurrens. I de länder där persontågstrafiken har öppnats för konkurrens har efterfrågan på och utbudet av trafiktjänster ökat avsevärt.

Konkurrensen sporrar till att utveckla servicen

Att persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens betyder att VR:s ensamrätt till att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör och att även andra aktörer kan etablera sig på marknaden.

I interpellationen konstateras det att de nuvarande tjänsterna inom spårtrafiken inte har gett tillräcklig kostnadsnytta och att de inte till alla delar har motsvarat resenärernas behov. Därför öppnas persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. Konkurrens skapar incitament för företagen att utveckla sin verksamhet. När företagen konkurrerar om resenärerna ges kunderna möjlighet att välja mellan olika alternativ.

Regeringen har beslutat att konkurrensutsättningen av persontrafiken på järnvägaren ska ske på basis av koncessionsavtal som gäller specifika områden och servicehelheter. Genom denna modell säkerställs det att det uppstår konkurrens mellan tågoperatörerna. I avtalen fastställs mer ingående den servicenivå som krävs och de incitament som företagen får för att utveckla verksamheten. Koncessionsavtalen garanterar inte ensamrätt för operatörerna i de konkurrensutsatta områdena. Flera företag kan vara verksamma på samma banavsnitt.

Också framöver kommer man att säkerställa att tågtrafiktjänster tillhandahålls i hela Finland och för alla resenärsgrupper. I den valda konkurrensutsättningsmodellen kan man bättre än hittills säkerställa att operatörerna också tillhandahåller sådana tjänster som är affärsmässigt mindre intressanta.

Kapaciteten på bannätet i Finland kunde utnyttjas mer effektivt än vad som är fallet i dag. På nästan hela bannätet kunde trafiken utökas betydligt. Också den regionala trafiken har stor potential. Avsikten är att också landskapen och de stora städerna i framtiden ska kunna utveckla regional trafik utifrån sina egna utgångspunkter.

VR-Groups ställning och personalens ställning tryggas

För att persontrafiken på järnvägarna ska kunna öppnas för konkurrens måste det på järnvägsmarknaden råda jämlika och konkurrensneutrala förhållanden så att alla aktörer har tillgång till tjänsterna inom tågtrafiken på lika villkor.

För att garantera marknadstillträde på lika villkor differentieras tre nya statsbolag från VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. Alla tre bolag som ska bildas är statliga bolag med specialuppgifter och de ägs till hundra procent av staten. Det materiel som överförs till materielbolaget hyrs likvärdigt och på lika villkor ut till potentiella operatörer.

VR-Group Ab:s ställning och konkurrenskraft som ett statsägt tågtrafikbolag kommer att säkerställas när verksamheten öppnas för konkurrens. Bolaget har i kommande upphandlingar samma utgångspunkt som andra potentiella operatörer.

Arbetstagarna kommer att överföras som så kallade gamla arbetstagare till de bolag som differentieras från VR. Den sakkunskap som VR:s personal har kommer också i fortsättningen att behövas på Finlands järnvägar. Därför är personalorganisationerna aktivt involverade i beredningen av reformen.

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Olli-Pekka Rantala, tfn 0295 34 2585

enhetschef Laura Eiro, tfn 0295 34 2668

enhetschef Sanna Ruuskanen, tfn 0295 34 2077

Anne Berner