Rautateiden turvallisuuskoulutukseen muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2012 13.54
Tiedote

Hallitus hyväksyi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muutosta koskevan esityksen 11. lokakuuta 2012. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1. päivänä tammikuuta 2013.

EU:n niin sanotun veturinkuljettajadirektiivin pohjalta valmisteltu kelpoisuuslaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa. Direktiivin ja kelpoisuuslain tavoitteena on ollut lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta rautatiealalla.

Esitykset sisältyvät rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain eli kelpoisuuslain muutosehdotukseen. Kelpoisuuslakia muutettaisiin muun muassa soveltamiskäytännön ja uuden EU-lainsäädännön pohjalta. Laki velvoittaa antamaan koulutusta tasapuolisesti kaikille koulutettaville työnantajayrityksestä riippumatta. Muutoksella pyritään edistämään rautatiealan toimijoiden keskinäistä tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä koskevien säännösten toteutumista.

Muutosesityksessä kelpoisuuslaki laajennetaan koskemaan nykyistä kattavammin myös yksityisraiteita ja niillä toimivia yrityksiä ja näiden yritysten palveluksessa olevia rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtäviä hoitavia henkilöitä.

Tällä hetkellä rautatiealan koulutusta tarjoaa VR:n koulutuskeskus. Oppilaitoksen hyväksynnän myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Rautatiealan oppilaitokset saisivat jatkossa hyväksynnän enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja

hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470