Rautateiden turvallisuuskoulutukseen muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2012 13.57
Uutinen

Hallitus hyväksyi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muutosta koskevan esityksen 11. lokakuuta 2012.

Esitykset sisältyvät rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain eli kelpoisuuslain muutosehdotukseen.

EU:n niin sanotun veturinkuljettajadirektiivin pohjalta valmisteltu kelpoisuuslaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa. Direktiivin ja kelpoisuuslain tavoitteena on ollut lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta rautatiealalla.

Kelpoisuuslakia muutettaisiin muun muassa soveltamiskäytännön ja uuden EU-lainsäädännön pohjalta. Laki velvoittaa antamaan koulutusta tasapuolisesti kaikille koulutettaville työnantajayrityksestä riippumatta. Muutoksella pyritään edistämään rautatiealan toimijoiden keskinäistä tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä koskevien säännösten toteutumista.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1. päivänä tammikuuta 2013.