Raportti: Ilmailukerhojen ja harrastajien kehitettävä turvallisuuttaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2014 11.00
Tiedote

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFI


Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kartoittanut liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta harrastusilmailun riskejä. Raportissa painotetaan harrastajien omaa vastuuta turvallisuudestaan.

Kartoitus sisältää 41 suositusta harrasteilmailun turvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi. Joidenkin työstäminen on jo käynnissä.

Työryhmä luovutti raportin liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle 29. lokakuuta.

Kartoitus osoittaa, että harrasteilmailun keskeiset riskit liittyvät päätöksentekokyvyn puutteisiin, puutteelliseen lennonvalmisteluun, omien rajojen tuntemattomuuteen ja omien kykyjen yliarviointiin. Riskejä otetaan esimerkiksi lähtemällä lennolle huonoissa tai huononevissa sääoloissa.

Synkimmät onnettomuustilastot ovat ultrakevyillä koneilla. Riskit liittyvät erityisesti koneen hallinnan menettämiseen ja puutteisiin lentotaidossa kuten lähestyvän sakkauksen tunnistamisessa.

Viranomaisista ja ilmailun asiantuntijoista koostunut työryhmä toivoo, että selvityksen laaja aineisto tarjoaa harrasteilmailuyhteisölle hyödyllistä taustatietoa niiden oman turvallisuustyön pohjaksi. Kartoitus perustuu pitkälti harrasteilmailijoille suunnattuun kyselyyn sekä järjestettyjen työpajojen tuloksiin.

Euroopan yleisilmailun kehityssuunnitelman sekä Trafin strategian mukaisesti harrasteilmailuyhteisön on jatkossa otettava suurempi vastuu turvallisuudesta. Trafi tukee tätä yhteisön omaa turvallisuustyötä.

Perinteisen kerhotoiminnan rinnalle on noussut itsenäinen harrastaminen. Tämä edellyttää uudenlaisia keinoja tuoda yksittäiset harrastajat ilmailuyhteisön piiriin. Yhteisöllisyys nähdään keskeisenä keinona levittää hiljaista tietoa ja turvallisuudelle myönteisiä asenteita sekä ylläpitää yksittäisen harrastajan osaamista.

Sääntelyä ei pidetä vastauksena turvallisuuden parantamiseen ja säännösten kiristäminen katsotaan viimeiseksi vaihtoehdoksi. Kartoituksessa kuitenkin tunnistetaan, että uutta sääntelyä tarvitaan isoille harrastekoneille: esimerkiksi minimivaatimukset lentokelpoisuudelle, koulutukselle ja lentotoiminnalle.

Suomessa lentoturvallisuusviranomainen on Trafi, joka valvoo turvallisuutta riskiperusteisesti. Toiminta painottuu kaupalliseen ilmakuljetukseen.

Raportissa todetaankin, että jatkotyönä tulee selvittää Trafin ja harrastajien roolit ja tehtävät. Trafi järjestää asiasta sidosryhmäkeskustelun vielä tämän vuoden puolella. Tavoitteena voisi hyväksyttävän riskitason määrittelyn sijasta olla "tavoiteltava turvallisuustaso".

JULKAISU
Harrasteilmailun riskikartoitus (Trafin julkaisuja 15-2014)
http://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2014_julkaisut

Lisätietoja

ylijohtaja Pekka Henttu, Trafi, 0295 34 6031
hallitusneuvos Anna Sotaniemi, LVM, 0295 34 2491