Rapport: Sportflygklubbar och sportflygare ska utveckla säkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2014 11.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETTRAFIKSÄKERHETSVERKET TRAFI

Trafiksäkerhetsverket Trafi har på uppdrag av Kommunikationsministeriet utrett riskerna med sportflyg. I rapporten betonas sportflygarnas ansvar för sin egen säkerhet.

Utredningen innehåller 41 rekommendationer till åtgärder för att öka säkerheten inom sportflyget. En del av dem vidarebearbetas redan.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport åt trafik- och kommunminister Paula Risikko den 29 oktober.

Av utredningen framgår det att de största riskerna inom sportflyg är bristande beslutsförmåga, otillräckliga flygförberedelser, okunskap om de egna gränserna och en överoptimistisk tilltro till den egna förmågan. Exempel på risksituationer är att man beger sig på flygning oavsett dåliga eller försämrande väderförhållanden.

Den dystraste olycksstatistiken toppas av ultralätta flygplan. Särskilt stora blir riskerna om piloten förlorar kontrollen över planet eller har bristfälliga flygkunskaper och till exempel inte inser att planet är på väg att sacka.

Arbetsgruppen som bestod av luftfartsexperter och företrädare för myndigheter önskar att det omfattande utredningsmaterialet ska förse sportflygarna med nyttiga fakta för deras fortsatta säkerhetsarbete. Utredningen baserar sig i stort på en förfrågan och gruppdiskussioner bland sportflygare.

I enlighet med utvecklingsplanen för allmänflyget i Europa och Trafis strategi måste sportflygargemenskapen i fortsättningen bära ett större ansvar för säkerheten. Trafi stödjer gemenskapens insatser för ökad säkerhet.

Vid sidan av etablerad klubbverksamhet har det blivit allt vanligare med sportflygare som utövar sin hobby på egen hand. Det behövs nya grepp för att få de enskilda hobbyflygarna att ta del av sportflygargemenskapen. Gemenskapen anses vara ett centralt verktyg för att sprida tyst kunskap och säkerhetsvänliga attityder och för att upprätthålla de enskilda sportflygarnas kunskaper.

Reglering ses inte som en lösning för att förbättra säkerheten och strängare bestämmelser och föreskrifter bedöms vara en absolut sista utväg. Enligt utredningen behövs det dock ny lagstiftning för stora sportflygplan, vilket innebär bland annat minimikrav på luftvärdighet, utbildning och flygdrift.

Flygsäkerhetsmyndighet i Finland är Trafi som utövar tillsyn över säkerheten på basis av riskerna. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på kommersiella flygtransporter.

Som en uppföljning av rapporten bör fördelningen av roller och uppgifter mellan Trafi och sportflygarna klarläggas. Därför ordnar Trafi ännu i år en gruppdiskussion för alla intressenter på området. Ett tänkbart mål är att man i stället för en acceptabel risknivå definierar en "eftersträvad säkerhetsnivå".

PUBLIKATION: En kartläggning av riskerna med sportflyg (Trafis publikationer 2014)
http://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2014_julkaisut

Ytterligare information

Pekka Henttu, överdirektör, Trafi, tfn 0295 34 6031
Anna Sotaniemi, regeringsråd, KM, tfn 0295 34 2491