Miehittämättömät ilma-alukset EU-sääntelyn piiriin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2016 13.19 | Julkaistu suomeksi 11.2.2016 klo 13.23
Uutinen

Hallitus on 11. helmikuuta 2016 antanut eduskunnalle tiedon siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAa koskevasta komission asetusehdotuksesta (EASA-asetus). Asetus on yleinen lainsäädäntökehys siviili-ilmailun turvallisuutta koskevalle sääntelylle.

Komission tavoitteena on pitää ilmailun turvallisuustaso korkeana ja uudistaa lentoturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä niin, että se vastaisi paremmin toimintaympäristön muutoksiin, kuten liikennemäärien kasvuun ja teknologiseen kehitykseen. Riskien ennakoivaa hallintaa ja sääntelyn oikeasuhtaisuutta pyritään parantamaan riski- ja suorituskykyperusteisella lähestymistavalla.

Teknologinen kehitys on ollut nopeaa etenkin miehittämättömän ilmailun osalta. Komission ehdotuksen keskeinen tavoite on luoda miehittämättömälle ilmailulle EU:n tasoinen lainsäädäntökehys, jotta niiden kaupallinen potentiaali voitaisiin hyödyntää tehokkaammin EU:n sisämarkkinoilla. Ehdotuksessa on myös kiinnitetty huomiota maahuolintapalvelujen turvallisuuteen sekä ilma-alusten tietoturvallisuuteen liittyviin näkökohtiin.

Ehdotuksella tavoitellaan myös tehokkaampaa yhteistyötä komission, EASAn ja jäsenvaltioiden välillä siviili-ilmailuun sisältyvien tai kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Lisäksi asetuksen valmistelussa on tarkoitus tarkastella EASAn tehtäviä ja toimintaa toimintaympäristön muutosten valossa.

Hallitus kannattaa komission ehdotuksen tavoitteita sääntelyn ajantasaistamisesta, ilmailun korkean turvallisuustason ylläpitämisestä sekä ilmailutoimialan kilpailukyvyn, EU:n talouskasvun ja sisämarkkinoiden edistämisestä.

Miehittämättömien ilma-alusten tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi hallitus pitää tärkeänä, että niitä koskeva sääntely olisi riski- ja suorituskykyperusteista. Harvaan asuttu Suomi on esimerkiksi tiheästi asuttuun Keski-Eurooppaan verrattuna otollinen ympäristö miehittämättömään ilmailuun perustuvien uudenlaisten palveluiden kokeilemiselle ja kehittämiselle, ja sääntelyn tulee tukea tätä kehitystä. Hallitus korostaa, että komissiolle ehdotettu toimivalta antaa tarkempia säädöksiä ei saa estää uusien innovaatioiden käyttöön ottamista.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen joulukuussa 2015 osana komission ilmailustrategiaa, jolla halutaan vahvistaa EU:n ilmailutoimialan kilpailukykyä.