Obemannade luftfartyg tas in i EU-lagstiftningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 13.19 | Publicerad på svenska 11.2.2016 kl. 13.23
Nyhet

Regeringen har den 11 februari 2016 informerat riksdagen om kommissionens förslag till förordning om säkerheten inom den civila luftfarten och om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA). Genom den så kallade EASA-förordningen inrättas en allmän rättslig ram för regleringen av säkerheten inom den civila luftfarten.

Kommissionen eftersträvar en fortsatt hög säkerhetsnivå för luftfarten och en modernisering av lagstiftningen om luftfartssäkerhet så att regelverket bättre svarar mot ändringarna i verksamhetsmiljön, såsom ökningen i trafikvolymen och den tekniska utvecklingen. Man inför ett riskbaserat och prestationsbaserat arbetssätt för att förbättra den proaktiva riskhanteringen och för att dimensionera regleringen rätt.

Den tekniska utvecklingen har varit särskilt snabb i fråga om obemannade luftfarttyg. Ett centralt syfte med kommissionens förslag är att skapa en unionsram för obemannade luftfartyg, så att deras kommersiella potential kan utnyttjas mer effektivt på den inre marknaden i EU. I förslaget fäster man också uppmärksamhet vid säkerheten för marktjänster och vid informationssäkerheten i fråga om luftfartyg.

Genom förslaget eftersträvas ett effektivare samarbete mellan kommissionen, EASA och medlemsstaterna i syfte att identifiera och minska riskerna inom eller hoten mot den civila luftfarten. I beredningen av förslaget har man även för avsikt att bedöma EASA:s uppgifter och verksamhet i en omvärld som förändras.

Regeringen understöder de mål som läggs fram i kommissionens förslag om att modernisera regelverket, att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för luftfarten och att främja flygbranschens konkurrenskraft, den ekonomiska tillväxten i EU och den inre marknaden.

För att ta till vara de möjligheter som obemannade luftfartyg erbjuder anser regeringen det vara viktigt att den lagstiftning som gäller dem är risk- och prestationsbaserad. I jämförelse med till exempel det tätt befolkade Centraleuropa är det glest befolkade Finland en gynnsam miljö för att testa och utveckla nya slags tjänster med obemannade luftfartyg, och regleringen bör stöda denna utveckling. Regeringen betonar att de befogenheter som enligt förslaget ska överlåtas till kommissionen inte får förhindra införandet av nya innovationer.

Europeiska kommissionen presenterade förslaget till förordning i december 2015 som en del av kommissionens luftfartsstrategi vars mål är att stärka luftfartsindustrins konkurrenskraft inom EU.