Miehistötuen laajennus hyväksytettävä komissiossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 13.48
Tiedote

Meriliikenteen miehistökustannusten tukea laajennetaan eräisiin kotimaanliikenteen lastialuksiin sekä hinaajiin ja työntäjiin. Lisäksi ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten miehistötuki muuttuu kaikilta osin samanlaiseksi kuin lastialusten tuki.

Euroopan komission on hyväksyttävä tuki ennen kuin lait voivat tulla Suomessa voimaan. Hallitus esitti lakimuutosten vahvistamista 18. joulukuuta.

Seuraavaksi Suomi lähettää ilmoituksen asiasta Euroopan komissiolle. Komission käsittelyyn arvioidaan kuluvan pari-kolme kuukautta. Tukea maksetaan kuitenkin lain voimaantulon jälkeen takautuvasti 1. tammikuuta 2009 lähtien.

Tuen laajennus koskee kansainväliselle kilpailulle altista kabotaasiliikennettä Suomen vesialueella saarten ja rannikon sekä rannikkosatamien välillä. Tuen piiriin pääsevät sellaiset alukset, jotka ovat vähintään puolet toiminta-ajastaan joko ulkomaanliikenteessä tai kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä. Kotimaan meriliikenteen matkustaja-aluksille tukea ei makseta.

Edellytyksenä tuelle on lastialuksilla bruttovetoisuus vähintään 500 ja hinaajilla sekä työntäjillä vähintään 300. Lisäksi alusten tulee olla katsastettuja vähintään liikenteeseen Itämerellä tai sitä vaativammissa olosuhteissa.

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten miehistötuesta tulee samanlainen kuin nykyisin lastialuksilla. Matkustaja-aluksille palautetaan tukena lähdevero ja työnantajan sosiaaliturvamaksu rajoitetusti verovelvollisten osalta.

Lisäksi myös miehistön vaihdon tukea laajennetaan nykyisestä. Suomen ulkopuolella tapahtuvasta vuorottelujärjestelmään liittyvästä miehistön vaihdosta aiheutuvia matkakustannuksia korvataan aluksen ja Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka ETA-valtion välillä.

Lisätietoja

merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491, 040 572 0166