Utvidgningen av stödet till bemanningskostnaderna bör godkännas av kommissionen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 13.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Stödet till bemanningskostnaderna inom sjöfarten utvidgas till att omfatta vissa lastfartyg i inhemsk kustsjöfart samt bogserbåtar och skjutbogserare. Dessutom ändras stödet till bemanningskostnaderna för passagerarfartyg i utrikestrafik så att det till alla delar är likadant som stödet till lastfartygen.

Europeiska kommissionen måste godkänna stödet innan lagarna kan träda i kraft i Finland. Regeringen föreslog den 18 december att lagändringen ska stadfästas.

I nästa skede skickar Finland en anmälan om saken till Europeiska kommissionen. Behandlingen vid kommissionen väntas ta två till tre månader. Stödet betalas emellertid ut i efterskott efter det lagen trätt i kraft den 1 januari 2009.

Utvidgningen av stödet gäller sådan cabotagetrafik på Finlands vatten, mellan öar och kusten samt mellan kusthamnar, som är utsatt för internationell konkurrens. Sådana fartyg blir delaktiga av stödet som under minst hälften av sin verksamma tid endera är i utrikestrafik eller i inhemsk kustsjöfart som är utsatt för internationell konkurrens. Stödet betalas inte till passagerarfartyg i inhemsk kustsjöfart.

En förutsättning för stödet är att lastfartygen har ett bruttotonnage på minst 500 och bogserare samt skjutbogserare ett bruttotonnage på minst 300. Dessutom bör fartygen vara besiktigade för trafik åtminstone på Östersjön eller för mer krävande förhållanden.

Stödet till bemanningskostnaderna för passagerarfartyg i utrikestrafik blir likadant som det nuvarande stödet för lastfartyg. Till passagerarfartygen återbetalas som stöd källskatten som gäller begränsat skattepliktiga och den socialskyddsavgift som arbetsgivaren betalar.

Dessutom utvidgas också stödet för byte av manskap från det nuvarande. Ersättning betalas för de resekostnader mellan fartyget och Finland, eller ett annat EU-land eller ett EES-land, som förorsakas av byte av manskap utanför Finland och som görs enligt systemet för skiftesarbete.

Ytterligare information
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491, 040 572 0166