Meriliikennestrategia ja ympäristökysymykset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2012 15.25
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa meriliikennestrategian valmistelua pohtimalla miten toteutetaan tehokkaat, laadukkaat ja taloudelliset merikuljetukset ympäristö huomioiden.

Meriliikennestrategian valmistelu on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen. Strategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus.

Strategian ensimmäisessä valmistelukokouksessa käsiteltiin merenkulun koulutukseen, osaamiseen ja työllisyyteen liittyviä haasteita. Strategian toisessa valmistelukokouksessa (12.10.2012) keskustellaan muun muassa siitä miten merenkulun ympäristönormit ja toiminnan kansainvälisyys vaikuttavat suomalaiseen merenkulkuun.

Meriliikennestrategian valmistelu toteutetaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön uuden liikennepolitiikan painopisteistä. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.