LVM budjettiesityksestä: Ratarahoista puuttuu 25 miljoonaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2011 15.58
Tiedote

Valtiovarainministeriön esitys liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2012 on pääosin ministeriön oman esityksen mukainen.

- Valtiovarainministeriön esitys ei kuitenkaan sisällä hallitusneuvotteluissa sovittua 35 miljoonan euron lisäystä rataverkon kunnossapitoon, vaan lisäyksessä on huomioitu vain 10 miljoonaa, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa.

- VR on panostanut liikenteen turvallisuuteen ja aikataulujen täsmällisyyteen. Valtion on hoidettava oma osuutensa rataliikenteen sujuvoittamiseksi. Noin viidellätoista prosentilla eli yhteensä 800 kilometrillä joudutaan pitämään alempia nopeusrajoituksia rataverkon huonon kunnon takia. Monet kaukoliikenteen viimeaikaiset myöhästelyt ovat johtuneet vuosien saatossa heikentyneestä infrasta. Tulen pitämään huolta siitä, että hallitusohjelman kirjauksesta pidetään kiinni, ministeri Kyllönen vakuuttaa.

- Pidän myös tärkeänä, että yksityisteiden valtionapu pysyy tämän vuoden tasolla 23 miljoonassa eurossa. Yksityisteiden rahoitus on tärkeää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa maa- ja metsätalouden merkitys on suuri. VM:n esitys on 13 miljoonaa euroa. Uusien väylien kehittämishankkeiden käynnistämisen valtiovarainministeriö on ottanut budjettiesityksessään hyvin huomioon, Kyllönen toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitystä on karsittu VM:ssä yhteensä 41 miljoonalla eurolla.


Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,4 miljardia euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 413,2 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2012.

Liikennepolitiikan lohkolle ehdotetaan yhteensä 1 940,2 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 693,6 miljoonaa.

Viestintäpolitiikan lohkolle ehdotetaan 21,7 miljoonaa ja tutkimukseen eli Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin 42,8 miljoonaa euroa.


Käynnistettävät hankkeet

Käynnistettävien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 238 miljoonaa euroa, joka jakautuu vuosille 2012-2016. Liikenneverkkojen kehittämishankkeilla parannetaan liikenneoloja.

LVM ehdottaa, että vuonna 2012 käynnistetään tiehankkeet Eurooppatie 18 Koskenkylän ja Kotkan välisen tieyhteyden parantaminen, valtatie 12 Tampereen rantaväylä ja Turun sataman tieyhteys Suikkilantie. Tampereen rantaväylä ja Turun sataman tieyhteys toteutetaan kuntien jälkirahoituksella.

Eurooppatie 18 Koskenkylä-Kotka rakentaminen moottoritieksi päätettiin vuoden 2010 talousarviossa toteuttaa elinkaarirahoitushankkeena. Tästä hankkeesta toteutetaan erillishankkeena Kotkan päässä Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymien parantaminen ja meluntorjunnan tehostaminen nykyisellä moottoritiellä Kyminlinnan ja Rantahaan välillä. Eurooppatie 18 Koskenkylä-Kotka hankkeesta on hankintasuunnitelmaa muutettu siten, että erillisurakoina voidaan hankkia tieosuuden telematiikka sekä pääosin Kotkan kaupungin rahoittama eritasoliittymä. Koskenkylä-Kotka erillishankkeen kustannusarvio on 33 miljoonaa euroa, josta Kotkan kaupungin osuus 15,5 miljoonaa euroa.

Tampereen rantaväylä parantaa sekä Tampereen keskustan maankäyttöä että edistää katuverkon ja liikennejärjestelyjen kehittämistä. Siksi kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on kaksi kolmasosaa. Rantaväylän valmistuttua Tampereen keskusta-alueen maankäyttö tehostuu, liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat ja liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille. Myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat, liikennemelu, päästöt ja nykyisen tien estevaikutus vähenevät ja lähialueiden asuinviihtyvyys ja yhteydet keskustaan paranevat. Hankkeen kokonaisarvo on 185 miljoonaa euroa.

¬Turun satamayhteyden parantamiseksi satamaan johtava Suikkilantie rakennetaan nelikaistaiseksi Pansiontien ja Suikkilan eritasoliittymän välillä ja eritasoliittymien ramppijärjestelyjä parannetaan. Näillä toimilla paranevat liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, kevyen liikenteen yhteydet ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset Turun satama-alueella. Lisäksi raskaan liikenteen haitat vähenevät Turun keskustassa. Turun kaupungin rahoitusosuus on 50 prosenttia hankkeen menoista. Hanke on tarkoitus toteuttaa jälkirahoitteisena siten, että Turun kaupunki rahoittaa väliaikaisesti väylän toteuttamisesta aiheutuvat kaikki arvonlisäverolliset kustannukset, joista valtio maksaa oman osuutensa takaisin kaupungille korottomana viimeistään vuonna 2014. Parannuksen kokonaishinta on 20 miljoonaa euroa.


Seinäjoen ja Oulun välisen rataosuuden rahoitus jatkuu

Meneillään olevia väylähankkeita jatketaan. Niihin LVM ehdottaa 511,8 miljoonan euron määrärahaa.

Seinäjoki-Oulu -ratayhteyden palvelutason parantaminen etenee suunnitellusti. LVM ehdottaa vuoden 2012 budjettiin perusparannuksen loppuunsaattamiseksi 344 miljoonan euron valtuutta ja 100 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on ehdotettu, että Kokkola-Ylivieska välin toinen raide toteutetaan perinteisellä budjetointimallilla ja luovutaan elinkaarirahoitusmallista. VM on hyväksynyt 310 miljoonan euron valtuuden. Ratayhteyden perusparannus on valmis 2017, jolloin valmistuu myös Kokkola-Ylivieska välin kaksoisraide.

Valtio osallistuu Länsimetron rakentamiskustannuksiin enintään 30 prosentilla. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen. Vuoden 2012 budjettiehdotuksessa on metrohankkeeseen osoitettu 35 miljoonaa euroa. Tällä osallistutaan vuoden 2011 arvioituihin kustannuksiin.

LVM esittää, että lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon varataan miljoona euroa. Rahat käytettäisiin Seinäjoen Rengonharjun kentän säännöllisen reittiliikenteen piirissä olevan sekä Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin sekä ylläpitoon.

LVM ehdottaa vuodelle 2012 valtionavustusta yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen yhteensä 23 miljoonaa euroa. LVM:n esitys säilyttäisi yksityisteiden rahoituksen edellisvuosien tasolla kun metsäautoteiden kunnostamiseen varattu määräaikainen rahoitus ensivuonna loppuu.


Perusväylänpitoon 951,5 miljoonaa euroa

Perusväylänpitoon kuuluvat väylien päivittäinen ylläpito ja hoito, loppuun käytettyjen rakenteiden korvaaminen, liikenteen ohjaus sekä pienet investoinnit. Etusijalle asetetaan teiden, ratojen ja vesiväylien päivittäinen liikennöitävyys.

Teiden kunnossapitoon kohdennettaisiin 529 miljoonaa, ratoihin 331 miljoonaa ja meriväyliin 91 miljoonaa euroa. Korjauksiin ja ylläpitoinvestointeihin kohdennettaisiin noin 290 miljoonaa euroa.

VM ei kolmannessa lisätalousarvioesityksessä hyväksynyt LVM:n 11 miljoonan euron esitystä kovan talven aiheuttamien ylimääräisten jäänmurtokustannusten kattamiseen.


Valtiolta avustusta merenkulkuun ja joukkoliikenteeseen

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin ehdotetaan 206 miljoonan euron määrärahaa.

Tästä käytettäisiin meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen 90,4 miljoonaa ja Saimaan luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa.

Junien kaukoliikenteen ostoihin käytetään 32,7 miljoonaa euroa. Junien lähiliikenteen palveluja ostetaan 9,7 miljoonalla eurolla.

Alueellisen ja paikallisen bussi- ja taksiliikenteen ostoihin sekä seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennusten tukemiseen käytetään 39,9 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikennettä avustetaan 9,3 miljoonalla eurolla.

Saariston yhteysalusliikennettä ostetaan 10,8 miljoonalla eurolla. Rahoitus on turvattu LVM:n hallinnonalalla menoja uudelleen kohdentamalla.


Laajakaista kaikille -hanke etenee

Valtakunnallisen laajakaistaverkon rakentaminen jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille esitetään 11 miljoonan euron tukea. Tuen saajista päättää Viestintävirasto maakuntien liittojen esityksestä.¬
Valtioneuvosto asetti vuonna 2008 tavoitteeksi, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkialla maassa on saatavilla 100 megabitin yhteydet mahdollistava valokuitu- tai kaapeliverkko tai muu vastaava verkko enintään kahden kilometrin päässä asunnosta tai organisaation toimipaikasta.

- Laajakaistahankkeen avulla edistetään työllisyyttä ja asumista maaseudulla. Syksyllä arvioimme hankkeen etenemistä ja teemme tarvittaessa korjausliikkeitä, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Viestintäviraston toimintamenoihin ehdotetaan 8,9 miljoonaa euroa. Vähemmistökielten lehdistötuki säilyy ennallaan 0,5 miljoonana eurona.


Lisätiedot

liikenneministerin erityisavustaja Sauli Hievanen, puh. 0400 165 004
viestintäministerin erityisavustaja Mikael Hiltunen, puh. 0400 325 820
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871 (liikenneasiat)
ylijohtaja Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530 (viestintäasiat)
talousjohtaja Jaana Kuusisto, puh. 09 160 28706 tai 040 837 8839