KM om budgetförslaget: 25 miljoner euro för lite för järnvägarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2011 15.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Finansministeriets förslag till budget för kommunikationsministeriet för år 2012 följer i huvudsak ministeriets eget förslag.

- I finansministeriets förslag ingår emellertid inte det avtalade tillskottet om 35 miljoner euro för underhåll av bannätet som man kom fram till under regeringsförhandlingarna. Tillskottet enligt förslaget går endast på 10 miljoner euro, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

- VR har genomfört satsningar för att höja säkerheten och göra tidtabellerna pålitligare. Staten måste också göra sitt för att bantrafiken ska löpa smidigt. På ca femton procent av bannätet, vilket motsvarar totalt 800 kilometer, är man tvungen att hålla lägre hastigheter på grund av banans dåliga skick. Många av de förseningar som drabbat fjärrtrafiken på senaste tid beror på att infrastrukturen gradvis har försämrats över åren. Jag kommer att se till att det som står i regeringsprogrammet iakttas, försäkrar minister Kyllönen.

- Jag tycker också att det är viktigt att statsbidraget till enskilda vägar hålls på samma nivå som i år, alltså 23 miljoner euro. Bidraget är särskilt viktigt i Östra och Norra Finland, som båda har en stor jord- och skogsbrukssektor. FM:s förslag är 13 miljoner euro. De planerade projekten för utveckling av nya trafikleder beaktas däremot väl i finansministeriets budgetförslag, konstaterar Kyllönen.

Totalt har FM skurit bort 41 miljoner euro ur kommunikationsministeriets budgetförslag.


Kommunikationsministeriets budgetförslag: 2,4 miljarder euro

Anslagen som kommunikationsministeriet föreslår för sitt förvaltningsområde för 2012 uppgår till 2 413,2 miljoner euro.

För den trafikpolitiska sektorn föreslår ministeriet sammanlagt 1 940,2 miljoner euro, varav 1 693,6 miljoner euro är avsedda för trafiknätet.

För den kommunikationspolitiska sektorn föreslår ministeriet 21,7 miljoner euro och för forskning, det vill säga för Meteorologiska institutets verksamhetskostnader, 42,8 miljoner euro.


Nya projekt

Den totala kostnaden för alla nya projekt, fördelad över perioden 2012-2016, beräknas uppgå till 238 miljoner euro. Projekten är avsedda att förbättra trafiknätet på olika sätt.

KM föreslår att följande vägprojekt ska startas under 2012: förbättring av Europaväg 18 - vägavsnittet mellan Forsby och Kotka; strandvägsavsnitt på riksväg 12 i Tammerfors; och Suikkilavägen - vägförbindelse till Åbo hamn. Strandleden i Tammerfors och vägförbindelsen till Åbo hamn genomförs med kommunal efterfinansiering.¬

I budgeten 2010 beslöt man att genomföra ombyggnaden av Europaväg 18 till motorväg på avsnittet Forsby-Kotka enligt en modell för s.k. livscykelfinansiering. Som en separat åtgärd i Kotka genomförs även en förbättring av de planskilda korsningarna i Kyminlinna och Jumalniemi och av bullerdämpningen längs den nuvarande motorvägen mellan Kyminlinna och Rantahaka. Upphandlingsplanen för projektet Europaväg 18 Forsby-Kotka har förändrats så att telematiken och även den planskilda korsningen som i huvudsak finansieras av Kotka stad kan ordnas som individuella entreprenader. Den beräknade kostnaden för det separata projektet Forsby-Kotka uppgår till 33 miljoner euro, varav 15,5 miljoner euro betalas av Kotka stad.

Projektet för en strandväg i Tammerfors bidrar till att förbättra markanvändningen i centrala Tammerfors och främjar utvecklingen av gatunätet och trafiken. Av denna anledning finansierar staden två tredjedelar av projektet. När den är klar kommer strandvägen att bidra till effektivare markanvändning, högre trafiksäkerhet och smidigare trafik, och trafiken kommer att löpa längs vettigare leder. Strandvägen skapar också bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och minskar bullret och utsläppen från trafiken. Den lindrar den nuvarande vägens blockerande inverkan och förbättrar trivseln i områdena utanför centrum samt kommunikationerna mellan dessa områden och stadskärnan. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 185 miljoner euro.

För att förbättra vägförbindelserna till Åbo hamn byggs Suikkilavägen om till en fyrfilsväg på avsnittet mellan Pansiovägen och den planskilda anslutningen i Suikkila, och de planskilda anslutningarnas rampsystem förbättras. Dessa åtgärder gör att trafiken löper smidigare och säkrare och att gcm-trafiken och kollektivtrafiken förbättras i hamnområdet. Dessutom leder de till att färre tunga fordon kör genom centrala Åbo. Åbo stad står för 50 procent av projektkostnaden. Planen är att projektet ska genomföras enligt en efterfinansieringsmodell där Åbo stad i en början tillfälligt finansierar samtliga kostnader för vägprojektet inklusive moms. Staten betalar tillbaka sin egen finansieringsandel till staden räntefritt senast 2014. Den totala kostnaden för förbättringen uppgår till 20 miljoner euro.


Finansieringen av banavsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg fortsätter

De pågående trafikledsprojekten fortsätter. Anslagen som KM föreslår för dessa projekt uppgår till 511,8 miljoner euro.

Förbättringen av banservicen mellan Seinäjoki och Uleåborg framskrider som planerat. För slutförandet av ombyggnadsprojektet föreslår KM en fullmakt om 344 miljoner euro och ett anslag om 100 miljoner euro i budgeten 2012. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 föreslås dessutom att den andra banan på avsnittet Karleby-Ylivieska ska genomföras enligt en traditionell budgetmodell istället för en livscykelmodell. FM har godkänt en fullmakt om 310 miljoner euro. Ombyggnaden av banan blir klar 2017. Samma år färdigställs även dubbelspåret på avsnittet Karleby-Ylivieska.

Av byggnadskostnaderna för Västmetron täcker staten högst 30 procent. Bidraget betalas i efterskott enligt faktiska kostnader. I budgetförslaget för 2012 har 35 miljoner euro anvisats för projektet. Med den summan deltar staten i de beräknade kostnaderna under 2011.

KM föreslår att en miljon euro avsätts för byggnad och underhåll av flygplatser. Pengarna ska användas för investeringar och underhåll av anläggningar och utrustning på flygplatserna i S:t Michel samt för samma ändamål på de delar av Rengonharju flygplats som används för regelbunden ruttrafik.

För 2012 föreslår KM totalt 23 miljoner euro i statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar. KM:s förslag innebär att medlen för enskilda vägar hålls på samma nivå som tidigare år när den tillfälliga finansieringen för iståndsättning av skogsbilvägar upphör nästa år.


951,5 miljoner euro för grundläggande underhåll av trafikleder

Med grundläggande underhåll av trafiklederna avses dagligt underhåll och skötsel, ersättning av slutslitna strukturer, trafikstyrning samt mindre investeringar. Den dagliga användningen av vägar, järnvägar och farleder ställs i främsta rummet.

För väghållning föreslår ministeriet 529 miljoner, för banhållning 331 miljoner och för underhåll av farleder 91 miljoner euro. För reparationer och underhållsinvesteringar föreslår ministeriet ca 290 miljoner euro.

I den tredje tilläggsbudgetpropositionen godkände FM inte KM:s förslag att 11 miljoner euro skulle avsättas för att täcka de ovanligt höga kostnaderna för isbrytning under den stränga vintern.
Stöd till sjöfarten och kollektivtrafiken
För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslår ministeriet ett anslag om 206 miljoner euro.

Av det beloppet ska 90,4 miljoner euro användas för att förbättra sjötrafikens konkurrenskraft och 4,2 miljoner euro för prisstöd för lotstjänsterna i Saimenområdet.

Fjärrtågstjänster köps för 32,7 miljoner euro. Tjänster inom lokaltågtrafiken köps för 9,7 miljoner euro.

För köp av regionala och lokala buss- och taxitjänster samt för stöd till prisnedsättning av region- och personalbiljetter används 39,9 miljoner euro. Kollektivtrafiken i storstäderna får ett bidrag om 9,3 miljoner euro.

Förbindelsefartygstjänster i skärgården köps för 10,8 miljoner euro. Finansieringen har tryggats genom en omfördelning av medlen inom KM:s förvaltningsområde.


Projektet Bredband för alla går vidare

Byggandet av ett landsomfattande bredbandsnät fortsätter. Ministeriet föreslår ett bidrag om 11 miljoner euro för genomförande av bredbandsprojekt i glesbygden. Vem som beviljas medel avgörs av Kommunikationsverket utgående från förslag som presenteras av landskapsförbunden.

År 2008 ställde statsrådet upp målet att det i hela landet ska finnas tillgång till bredbandsnät baserat på optisk fiber, kabel eller motsvarande teknik och med en kapacitet på 100 megabits, senast vid utgången av 2015. Nätet ska finnas högst två kilometer från varje bostad eller arbetsställe.

- Bredbandsprojektet främjar sysselsättningen och underlättar boendet på landsbygden. - Vi gör en utvärdering av projektets framsteg denna höst och utför justeringar vid behov, säger bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

För Kommunikationsverkets verksamhetsutgifter föreslår ministeriet 8,9 miljoner euro. Det föreslagna presstödet till minoritetsspråken är som förut 0,5 miljoner euro.

Mer information

Trafikministerns specialmedarbetare Sauli Hievanen, tfn 0400 165 004
Kommunikationsministerns specialmedarbetare Mikael Hiltunen, tfn 0400 325 820
Överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871 (trafikfrågor)
Överdirektör Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530 (kommunikationsfrågor)
Ekonomidirektör Jaana Kuusisto, tfn 09 160 28706 eller 040 837 8839