Luotsauslain uudistuksen tavoitteena varmistaa merenkulun turvallisuus Suomen vesialueilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 14.43 | Julkaistu suomeksi 29.3.2023 klo 13.21
Tiedote
Kaksi oranssia luotsialusta vierekkäin rannassa
Luotsialukset Hailuodossa (Kuva: LVM)

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 uuden luotsauslain. Uuden lain tavoitteena on varmistaa merenkulun turvallisuutta Suomen vesialueilla.

Lailla säädetään aiempaa täsmällisemmin ja tasapuolisemmin luotsinkäyttövelvollisuudesta ja siitä vapautumisesta. Lisäksi laki parantaa toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuuksia varmistaa luotsien ja luotsinkäyttövelvollisuudesta vapautettujen henkilöiden riittävä osaaminen.

Jatkossa Suomen luotsinkäyttöalueella kaikki vähintään 50 metriä pitkät alukset ovat lähtökohtaisesti luotsinkäyttövelvollisia. Kauppamerenkulun pääväylillä luotsinkäyttövelvollisuuden rajasta määrätään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä.

Lakiuudistuksen myötä merenkulun toimijoilta edellytetään aiempaa laadukkaammin todennettua osaamista. Nykyiset linjaluotsinkirjat ja erivapaudet korvataan väylä- ja aluekohtaisilla luotsinkäyttövelvollisuudesta vapauttavilla lupakirjoilla.

Uudistuksella täsmennetään luotsausyhtiön oikeutta kieltäytyä luotsauspalvelun tarjoamisesta tai keskeyttää luotsaustoiminta. Laissa säädetään luotsausyhtiöille myös uusia velvoitteita liittyen luotsauspalvelun tarjoamiseen, yhtiön varautumiseen poikkeustilanteisiin sekä toiminnan kansalliseen turvallisuuteen.

Uudistetussa laissa tarkennetaan myös seuraamusmenettelyitä. Luotsin ja luotsausyhtiön muun henkilöstön virkavastuuta täsmennetään ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on mahdollisuus puuttua virheelliseen toimintaan määräämällä seuraamusmaksu.

Uudessa laissa säädetään luotsausyhtiölle aiheutuvien tulonmenetysten korvausperusteista. Säännöksellä turvataan luotsaustoiminnan ylläpitämistä Saimaan kanavalla ja muilla Saimaan vesialueilla myös poikkeustilanteissa.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi tarkoin ja laajasti uudistuksen vaikutuksia merenkulun toiminnan jatkuvuudelle ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin merenkulun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Mitä seuraavaksi?
Uusi luotsauslaki tulee voimaan 1.9.2023.

Lisätietoja: hallitusneuvos Tiina Ranne, tiina.ranne(at)gov.fi, p. 050 478 6770