Syftet med reformen av lotsningslagen att trygga sjösäkerheten i finska vatten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.43 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 13.31
Pressmeddelande
Två Lotsfartyg i vatten
Lotsfartyg i Karlö (Bild: Kommunikationsministeriet)

Republikens president stadfäste den nya lotsningslagen den 23 mars 2023. Syftet med den nya lagen är att trygga sjösäkerheten i finska vatten.

Med lagen regleras nu mer exakt och jämlikt än tidigare om lotsplikt och befrielse från den. Dessutom förbättrar lagen den behöriga myndighetens möjligheter att säkerställa tillräcklig kompetens hos lots och personer som befriats från lotsplikt.

I fortsättningen är alla minst 50 meter långa fartyg inom de lotspliktiga områdena i Finland i princip skyldiga att anlita lots. Bestämmelser om lotspliktsgränsen i huvudfarlederna för handelsfartyg ska ges genom föreskrift av Transport- och kommunikationsverket.

I och med lagreformen förutsätts det att sjöfartsaktörerna besitter kunnande som visas på ett mer kvalitativt sätt än för närvarande. De nuvarande linjelotsbreven och dispenserna ersätts med farleds- och områdesspecifika certifikat som befriar från lotsplikt.

Genom reformen preciseras lotsningsbolagets rätt att vägra tillhandahålla lotsningstjänster eller att avbryta lotsningsverksamhet. I lagen åläggs lotsningsbolagen också nya skyldigheter när det gäller att tillhandahålla lotsningstjänster, bolagets beredskap för exceptionella situationer och verksamhetens nationella säkerhet.

I den reviderade lagen preciseras också påföljdsförfarandena. Tjänsteansvaret för lotsar och annan personal vid lotsningsbolaget preciseras och Transport- och kommunikationsverket har möjlighet att ingripa i felaktig verksamhet genom att påföra påföljdsavgift.

I den nya lagen föreskrivs det om grunderna för ersättning till lotsningsbolaget för inkomstförlust. Genom bestämmelsen tryggas upprätthållandet av lotsningsverksamheten i Saima kanal och Saimens övriga vattenområde även i undantagssituationer.

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer samt noga och omfattande utvärderar reformens konsekvenser för kontinuiteten i sjöfartsverksamheten och vid behov vidtar åtgärder för att trygga sjöfarten och konkurrenskraften.

Vad händer härnäst?
Den nya lotsningslagen träder i kraft den 1 september 2023.

Ytterligare information:
Tiina Ranne, regeringsråd, tiina.ranne(a)gov.fi, tfn 050 478 6770