Liikenneturvallisuuden edistämiselle poikkihallinnolliset tavoitteet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2014 9.49
Tiedote

Tieliikenneturvallisuus on viime vuosina kehittynyt hyvään suuntaan, mutta kehitys on liian hidasta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Valtioneuvoston asettama liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta toteaakin, että liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää useiden tahojen yhteistyötä.

Neuvottelukunta on valmistellut yhdessä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen kanssa tulevaisuuskatsauksen, jossa liikenneturvallisuuden tavoitteita tarkastellaan poikkihallinnollisesti. Katsaus julkaistiin 3. lokakuuta.

Tulevaisuuskatsauksia laaditaan virkamiestyönä valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta puolueiden käyttöön seuraavia hallitusneuvotteluita varten.

Katsauksessa korostetaan, että liikenneturvallisuusnäkökulma on otettava huomioon tieliikenteen lisäksi kaikissa muissakin ihmisten liikkumista koskevissa päätöksissä. Näitä ovat esimerkiksi terveyteen, ajoneuvotekniikkaan ja aluesuunnitteluun liittyvät kysymykset.

Katsauksessa on esitetty yhteiset strategiset tavoitteet ja keskeiset toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet painottuvat neljään kokonaisuuteen. Ensimmäinen koskee asenteita, ajokuntoa ja ajoterveyttä; toinen ajoneuvokantaa ja kulkutapoja; kolmas aluesuunnittelua ja neljäs uuden teknologian mahdollisuuksia.

Kukin kokonaisuus jakaantuu useita hallinnonaloja käsittäviksi toimenpiteiksi. Esimerkiksi ajoterveyden kohdalla halutaan saattaa kuntoon koko prosessi: terveyden arviointi, tiedonkulku viranomaisten välillä ja puuttuminen. Tämä koskettaa neljää eri ministeriötä.

Useita valtakunnallisia ja paikallisia tahoja tarvitaan myös aluesuunnittelussa, jonka keinoin tavoitellaan esteetöntä ja turvallista elinympäristöä. Tässä otetaan huomioon niin tieliikenne, jalankulku, pyöräily kuin ikääntyvien tarpeet. Uuden teknologian mahdollisuuksia hyödynnettäisiin esimerkiksi ajo-opetuksessa, automatisoiduissa turvallisuusjärjestelmissä ja liikennetiedossa.

Lisätietoja

hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 34 2367
neuvotteleva virkamies Merja Vahva 0295 34 2555