Liikenneministerit löysivät yhteisymmärryksen merenkulun turvallisuutta parantavasta lakipaketista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2008 17.56
Tiedote

EU:n liikenneministerineuvosto pääsi yhteisymmärrykseen merenkulun turvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä, jotka olivat viimeiset osat EU:n kolmatta meriturvallisuuspakettia.

EU:n liikenneministerineuvosto kokoontui 9. lokakuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen kahdesta direktiivistä. Alusten omistajien vastuuta koskevassa direktiivissä säädetään siitä, että EU-maiden satamissa käyvillä aluksilla on oltava vakuutusturva. Uudella direktiivillä parannetaan erityisesti vahingonkärsijöiden asemaa onnettomuustilanteissa.

Ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen myös direktiivistä, jonka tarkoitus on varmistaa, että jäsenvaltiot suorittavat lippuvaltiovelvollisuutensa tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Direktiivissä säädetään siitä, miten jäsenmaiden merenkulun turvallisuutta valvovien viranomaisten toimintaa arvioidaan. Suomi kannatti ehdotusta, jonka mukaan ulkopuolinen taho arvioi vähintään seitsemän vuoden välein merenkulkuviranomaisten toimintaa. Arvioinnin suorittaa Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun direktiiviehdotuksesta, jonka tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää lainvalvontaa liikenneturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. EU:n on tarkoitus perustaa järjestelmä, jolla helpotettaisiin liikennerikkomuksissa käytettyjä ajoneuvoja ja niiden haltijoita koskevien tietojen vaihtoa. Ministerit keskustelivat asiasta puheenjohtajamaan esittämien kysymysten pohjalta.

- Suomi pitää ehdotuksen tavoitteita erittäin tärkeinä. Valtaosa jäsenmaista on kuitenkin kyseenalaistanut esityksen oikeudellisen perustan. Suomikaan ei voi kannattaa sitä, että direktiiviin sisällytettäisiin rikosoikeudellisia säännöksiä. Tämä olisi myös vastoin EU:n läheisyysperiaatetta. Siksi Suomi kannattaa oikeudellista yhteistyötä koskevan Prümin sopimuksen tuomien mahdollisuuksien selvittämistä, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä järjestelmiltä ja edistettäisiin mahdollisimman tehokkaasti tavoitteiden saavuttamista, ministeri Vehviläinen sanoi.

Lounaalla ministerit keskustelivat mm. TEN-verkon kehittämisestä. Ministeri Vehviläinen korosti, että tärkeintä on sujuvan ja kustannustehokkaan logistiikan kehittäminen.

- Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, jossa asutus ja yritykset ulottuvat sen kaikkiin osiin. Tämän vuoksi liikenneyhteyksien toimivuus on välttämätöntä, jotta maan joka kolkka pysyisi elinvoimaisena, Vehviläinen painotti ministerikollegoilleen.

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, p. 050 552 7260, kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, p. 040 754 9871