Transportministrarna nådde samförstånd om lagpaket som förbättrar säkerheten inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2008 17.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

EU:s transportministerråd nådde samförstånd om de åtgärder för att förbättra säkerheten inom sjöfarten som utgjorde de sista delarna av EU:s tredje paket för säkerhet inom sjöfarten.

EU:s transportministerråd sammanträdde den 9 oktober i Luxemburg. Finland representerades vid mötet av trafikminister Anu Vehviläinen.

Ministrarna nådde samförstånd om två direktiv. I ett direktiv om fartygsägarnas ansvar bestäms att de fartyg som besöker hamnar i EU-länderna bör ha försäkringsskydd. Med det nya direktivet förbättrar man ställningen för i synnerhet dem som lidit skada i samband med olyckstillbud.

Ministrarna nådde samförstånd också om ett direktiv som ska säkra att medlemsstaterna fullföljer sina flaggstatsförpliktelser effektivt och enhetligt. I direktivet bestäms hur man utvärderar verksamheten vid de myndigheter som övervakar säkerheten inom sjöfarten. Finland understödde förslaget, enligt vilket en utomstående part minst vart sjunde år ska utvärdera sjöfartsmyndigheternas verksamhet. Utvärderingen görs av den Internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Ministrarna förde en principdiskussion om ett direktivförslag med målet att effektivera gränsöverskridande lagövervakning i frågor som gäller trafiksäkerheten. EU har för avsikt att grunda ett system med vilket man underlättar utbyte av information om fordon som använts vid trafikförseelser och om deras innehavare. Ministrarna diskuterade ärendet utgående från frågor som ställdes av ordförandelandet.

- Finland anser att målsättningarna i förslaget är mycket viktiga. En majoritet av medlemsländerna har emellertid ifrågasatt den rättsliga grunden i förslaget. Inte heller Finland kan understöda att man i direktivet inkluderar straffrättsliga bestämmelser. Det skulle också gå emot EU:s subsidiaritetsprincip. Därför understöder Finland att man utreder vilka möjligheter som ges under Prüm-avtalet om rättsligt samarbete, så att man undviker system som går på varandra och så effektivt som möjligt främjar att målen kan nås, sade minister Vehviläinen.

Under lunchen diskuterade ministrarna bl.a. utvecklingen av TEN-nätet. Minister Vehviläinen betonade att det viktigaste är att utveckla en fungerande och kostnadseffektiv logistik.

- Finland är ett till ytan stort land, där bosättningen och företagen når ut till alla delar av landet. Därför är det nödvändigt att trafikförbindelserna fungerar, så att varje landsända förblir livskraftig, betonade Vehviläinen för sina ministerkolleger.

Ytterligare information: överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871