Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2015 13.35
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 893 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1 648,2 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 60,8 milj. euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 536,8 milj. euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 395,3 milj. euroa ja tutkimukseen 44,3 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on tehty pääsääntöisesti valtiontalouden vuosien 2016-2019 vahvistettujen kehysten mukaisesti. Hallitusohjelmaan sisältyvät muutokset on otettu huomioon lukuun ottamatta toimintamenosäästöjä.

Valtiovarainministeriön ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2016 on pääosin ministeriön oman ehdotuksen mukainen.


Korjausvelkaa vähennetään

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostuksista noin 600 milj. euroa kohdistetaan korjausvelan vähentämiseen. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan kasvupanostus tulisi kohdentaa siten, että sillä voidaan korjausvelan lisäksi tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja. Päätökset rahoituksen kohdistamisen strategisista linjauksista sekä vuosittaisesta rahoituksesta tehdään budjettiprosessin aikana. Korjauskohteiden ja toimenpiteiden valinta tehdään asiantuntijavirastossa poliittisesti päätettyjen kriteereiden mukaisesti.

Korjausvelan vähentämiseksi hallitus kohdentaa lisäksi vuosina 2017-2019 yhteensä 364 milj. euroa liikennehankeinvestointien määrärahoja uudelleen kehittämishankkeista perusväylänpitoon ja yksityisteiden avustuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa uudelleen kohdennusta siten, että perusväyläpitoon kohdennetaan 334 milj. euroa ja yksityisteiden avustuksiin 30 milj. euroa. Lisäksi kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdistuu vuosina 2018-2019 yhteensä 240 milj. euron säästö.


Kaksi uutta hanketta aloitetaan

Vuonna 2016 ehdotetaan aloitettavaksi kaksi uutta investointihanketta: Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen ja Soklin kaivoksen tieyhteyksien parantaminen. Helsingin ratapihan toiminnallisuus -hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa.

Soklin kaivoksen tieyhteyksiä parannetaan. Lähtökohtana on, että kuljetukset voidaan suorittaa 90 tonnin painoisilla rekoilla. Hankkeen toteutuminen riippuu kaivosyhtiön toteuttamispäätöksestä, mikä on tarkoitus tehdä syyskuun puoliväliin 2015 mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 140 milj. euroa, josta valtion osuus vuonna 2016 on 39 milj. euroa.

Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 493 milj. euroa.

Länsimetron rakentaminen jatkuu. Ensimmäinen osa, Ruoholahti-Matinkylä, valmistuu vuonna 2016. Valtion avustus länsimetron ensimmäisen osan rakentamiseen vuonna 2016 on 20,4 milj. Valtio avustaa myös länsimetron jatkon, Matinkylä-Kivenlahti, rakentamista, josta ensimmäinen avustuserä tulee maksettavaksi vuonna 2017.


Joukkoliikenteeseen säästöjä

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen esitetään 84,5 milj. euron määrärahaa.

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma sisältää 15 milj. euron säästön joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Ministeriö on ehdotuksessaan kohdentanut siitä pääosan junaliikenteen ostoihin.

Sopimus junaliikenteen ostoista on voimassa vuoden 2015 loppuun ja uusista sopimuksista neuvotellaan uudelleen säästöpäätös huomioon ottaen. Vuoden 2016 talousarviossa junaliikenteen ostoihin on varattu 39,6 milj. euroa.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen eli ns. miehistötukeen varataan 86,4 milj. euroa ja merimieseläkejärjestelmän uudistamiseen varataan 14 milj. euroa.

Saariston yhteysliikennepalvelujen ostoihin ja kehittämiseen varataan 12,5 milj. euroa ja yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimuksiin 5,3 milj. euroa.

Tavaraliikenteen rataveron poisto ja väylämaksun puolitus jatkuvat vuonna 2016.

Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin on varattu 1 milj. euroa.


Ylen määrärahaan indeksitarkistus

Yleisradio Oy:n tuottamien julkisten palveluiden rahoittamiseen osoitetaan 514,6 milj. euroa, johon sisältyy 6,6 milj. euron indeksitarkistus.

Viestintäviraston toimintamenoihin ehdotetaan 0,3 milj. euron lisäystä vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoituspalvelujen (HAVARO) resurssien varmistamiseen vuodelle 2016.

Haja-asutusalueiden ja maaseudun tietoliikenneyhteyksiä parantavan laajakaistahankkeen rahoitukseen on käytettävissä aiempien vuosien talousarvioissa osoitettuja määrärahoja.


Lisätietoja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki (liikenneasiat), p. 040 754 9871
osastopäällikkö, ylijohtaja Juhapekka Ristola (viestintäasiat), p. 040 078 8530
talousjohtaja Jaana Kuusisto, p. 040 837 8839


* Korjausvelasta kertovan kappaleen yhtä virkettä muokattu 26.8.2015
* Korjattu termi ratamaksu rataveroksi 28.9.2015 klo 13.10