Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro för 2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2015 13.35 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 2 893 miljoner euro för sitt förvaltningsområde för 2016.

Det föreslås att av anslaget anvisas 1 648,2 miljoner euro till trafiknäten, 60,8 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 207,7 miljoner euro till stöd för trafiken och köp trafiktjänster, 536,8 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation samt 395,3 miljoner euro till gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 44,3 miljoner euro till forskning.

Budgetförslaget för Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2016 följer i huvudsak de fastställda ramarna för statsfinanserna 2016-2019. De ändringar som ingår i det nya regeringsprogrammet har beaktats med undantag för besparingar som rör omkostnader.

Finansministeriets förslag till budget för Kommunikationsministeriet för 2016 står i stort sett i linje med ministeriets eget förslag.


Skuldsättningen för underhåll och iståndsättning av trafiknätet minskas

I enlighet med regeringsprogrammet satsas före utgången av 2018 ett belopp av engångsnatur på 1,6 miljarder euro på spetsprojekt och på att minska underhållsskulden för trafiknätet. Av satsningarna riktas ca 600 miljoner euro till en minskning av underhållsskulden. Med underhållsskuld avses det belopp som behövs för att iståndsätta trafiklederna i ett sådant skick som motsvarar dagens behov. Kommunikationsministeriet anser att tillväxtsatsningen bör riktas till att minska underhållsskulden, till strukturella reformer för att hindra en framtida ökning av underhållskulden och till att införa nya innovativa verksamhetsmodeller. De strategiska riktlinjerna för hur finansieringen allokeras och hur den fortsatta årliga finansieringen ordnas bestäms under budgetprocessen. Den sakkunnigmyndighet vars ansvarsområde frågan gäller väljer lämpliga reparationsobjekt och åtgärder i enlighet med politiskt fastställda kriterier.

För att minska på skuldsättningen för underhållet av trafiknätet omfördelar regeringen 2017-2019 totalt 364 miljoner euro av anslagen för investeringar i trafikledsprojekt till bastrafikledshållningen och stöd till enskilda vägar. Kommunikationsministeriet föreslår att omfördelningen ska göras så att bastrafikledshållningen beviljas 334 miljoner euro och stöden till enskilda vägar 30 miljoner euro. Utöver detta föreslås besparingar i fråga om finansieringen av forskningsprojekt 2018-2019 till ett belopp på totalt 240 miljoner euro.


Två nya trafikledsprojekt inleds

Det föreslås att två nya trafikledsprojekt inleds 2016. Det ena är en funktionell förbättring av Helsingfors bangård och det andra en förbättring av vägförbindelserna till gruvan i Sokli. Målet med förbättringen av bangården i Helsingfors är att minska störningarna i när- och fjärrtågstrafiken i såväl Helsingforsregionen som på annat håll i Finland och att utöka bangårdens kapacitet. Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 60 miljoner euro, varav anslaget för 2016 är 12 miljoner euro.

Vägförbindelserna till gruvan i Sokli i Savukoski i Lappland ska förbättras. Avsikten är att transporterna ska gå att sköta med långtradare som väger upp till 90 ton. Projektet genomförs om gruvbolaget beslutar att bygga gruvan och ett besked i frågan väntas före mitten av september 2015. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 140 miljoner euro, varav statens andel 2016 är 39 miljoner euro.

För redan tidigare fastslagna, men fortfarande ofullbordade trafikledsprojekt reserveras 493 miljoner euro.

Byggandet av västmetron fortsätter. Den första bansträckan mellan Gräsviken och Mattby blir färdig 2016. Staten stöder byggandet av det första avsnittet av västmetron med 20,4 miljoner euro 2016. Staten bidrar också till byggandet av fortsättningen av västmetron på sträckan Mattby-Stensvik, varav det första understödsbeloppet ska betalas 2017.


Besparingar inom kollektivtrafiken

För köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 84,5 miljoner euro.

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram sänks stödet till kollektivtrafiken med 15 miljoner euro. I sitt budgetförslag riktar ministeriet största delen av besparingen till köp av tågtrafik.

Det gällande avtalet om köp av tågtrafiktjänster löper ut i slutet av 2015 och förhandlingarna om nya avtal förs således med beaktande av sparbeslutet. I budgetförslaget för 2016 reserveras 39,6 miljoner euro för uppköp av tågtrafik.

För förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport eller det så kallade bemanningsstödet reserveras 86,4 miljoner euro och för en reform av sjömanspensionssystemet reserveras 14 miljoner euro.

Anslaget för köp och utveckling av förbindelsfartygstjänster i skärgården föreslås vara 12,5 miljoner euro och anslaget för avtal om köp av trafiktjänster med förbindelsfartyg 5,3 miljoner euro.

På järnvägarna tas fortsättningsvis ingen banavgift ut i godstrafik och farledsavgiften tas ut till sitt halva värde även 2016.

För omkostnader och investeringar i flygplatser som inte ingår i det flygplatsnät som drivs av Finavia reserveras 1 miljon euro.


Anslaget till Rundradion indexjusteras

För finansieringen av allmännyttiga tjänster producerade av Rundradion Ab anvisas 514,6 miljoner euro, vilket inbegriper en indexjustering på 6,6 miljoner euro.

Kommunikationsverkets omkostnader 2016 föreslås höjas med 0,3 miljoner euro för att tillgodose resurser för att förebygga, observera och informera om informationssäkerhetsbrott (HAVARO).

I glest befolkade områden och på landsbygden förbättras dataförbindelserna med hjälp av ett bredbandsprojekt som finansieras med budgetmedel som anvisats redan under tidigare år.


Ytterligare information:
Minna Kivimäki, avdelningschef, överdirektör (trafik och transport), tfn 040 754 9871
Juhapekka Ristola, avdelningschef, överdirektör (kommunikation), tfn 040 078 8530
Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839


* En mening i stycket om underhåll och iståndsättning av trafiknätet har omarbetats den 26.8.2015
* Pressmeddelandet har korrigerats 28.9.2015 kl 13.18: termen banavgift -> banskatt