Liikenne- ja viestintäministeriön budjetti 2,95 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2012 11.39
Tiedote

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 952,6 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2013.

Liikennepolitiikan lohkolle esitetään yhteensä 1 972 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 693 miljoonaa. Viestintäpolitiikan lohkolle ehdotetaan 520 miljoonaa euroa.
Viestintäpolitiikan budjetin loppusummaa kasvattaa eniten Yleisradion rahoitusuudistus.

- Hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi on pääosin ehdotuksemme mukainen. Voimme hyvillä mielin toteuttaa liikennepoliittista selontekoa, mutta pääsemme myös toteuttamaan monia hallitusohjelmaan kirjattuja hankkeita. Esimerkiksi uuden jäänmurtajan hankinta ja julkisten tietovarantojen avaaminen etenevät, iloitsee liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Liikennehankkeissa painopiste on perusväylänpidossa eli jokapäiväisen liikkumisen turvaamisessa. Hallitusohjelman mukaisesti perusväylänpidossa etusijalla on raideliikenne, joka on kansalaisen, elinkeinoelämän ja ympäristön näkökulmasta kestävä liikennemuoto, ministeri Kyllönen muistuttaa.

- Väyläverkon kehittämiseen suunnattavat lisäpanostukset kohdistamme erityisesti uusien hankkeiden suunnitteluun. Näin varmistamme, että hankkeet ovat käynnistysvaiheessa toteuttamiskelpoisia.

- Lisäksi olen tyytyväinen, että saimme aikaiseksi ne välttämättömät päätökset joilla voimme varautua rikkidirektiivin voimaan tuloon. Jälkiasennettaviin rikkipesureihin ja ylipäätänsä ympäristöteknologiaan suunnattu investointituki parantaa merenkulun ympäristönsuojelua, edistää ympäristöteknologian kehittämistä ja maamme työllisyyttä, ministeri Kyllönen sanoo.

Liikennepoliittinen selonteko käytäntöön

Väyläverkon kehittämishankkeiden rahoitukseen hallitus esittää yhteensä 576 milj. euron määrärahaa.

Uusina, hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon liittyvinä hankkeina vuonna 2013 alkaa Kehä III:n toinen vaihe sekä tie-, meri- ja rataliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen.

Kehä III:n toisen vaiheen aikana tietä parannetaan rakentamalla lisää muun muassa eritasoliittymiä ja kolmansia kaistoja. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 150 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus on 110 milj. euroa ja Vantaan kaupungin 40 milj. euroa. Hankkeen käynnistysmääräraha vuonna 2013 on 10 milj. euroa.

Vuosille 2013-2018 ajoittuvan tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusimisen kokonaiskustannukset ovat 90 milj. euroa. Hankkeen käynnistysmääräraha vuonna 2013 on 5 milj. euroa.

Rautatieliikenteessä uusitaan Länsi-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä. Tieliikenteessä yhtenäistetään ohjaussovelluksia sekä kehitetään muun muassa häiriötilanteiden hallintaa ja tienkäyttäjien tietopalveluita. Meriliikenteessä parannetaan alusliikenteen riskienhallintaa ja turvallisuutta sekä viranomaisten, satamien ja alusten välistä tiedonvaihtoa.

Lisäksi suurten väylien kehittämishankkeille osoitetaan uusi erillinen 15 milj. euron määräraha, joka kohdistetaan hankkeiden suunnitteluun. Vuoden 2013 budjetissa on lisäksi osoitettu erillinen 12 milj. euron rahoitus Pisara-radan suunnitteluun.

Väylähankkeisiin 576 milj. euroa

Väylähankkeisiin hallitus esittää 576 milj. euron määrärahaa. Vuonna 2013 on käynnissä yhteensä 15 väylähanketta, joista 11 on tiehankkeita ja 4 ratahankkeita.

Vuonna 2013 liikenteelle valmistuu Kirkkonummen ja Kivenlahden väli kantatiellä 51, Sepänkylän ohitustie 8-tiellä ja Turun satamayhteys (Suikkilantie). Ratahankkeista valmistuu rataosuuden Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys.

Osa väylähankkeista rahoitetaan siten, että kaupungit, kunnat ja muut ulkopuoliset rahoittajat kustantavat väliaikaisesti myös valtion osuuden. Vuonna 2013 valtio maksaa näistä, jo valmistuneista hankkeista takaisin ulkopuolisille rahoittajille yhteensä 157 milj. euroa.

Länsimetron rakentamiskustannuksiin valtio osallistuu 30 prosentin rahoitusosuudella, 24 milj. euroa vuonna 2013.

Hallitus esittää, että lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon varataan miljoona euroa. Rahat käytettäisiin Seinäjoen (Rengonharjun) ja Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin ja ylläpitoon.

Yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa.

Perusväylänpitoon 1 009 miljoonaa euroa

Perusväylänpitoon hallitus esittää 1 009 miljoonan euron budjettia, josta määräraharahoituksen osuus on 935 milj. euroa. Tästä summasta tienpitoon osoitetaan 557 milj. euroa, radanpitoon 359 milj. euroa ja vesiväylänpitoon 93 milj. euroa.

Perusväylänpitoon kuuluvat väylien päivittäinen ylläpito ja hoito, loppuun käytettyjen rakenteiden korvaaminen, liikenteen ohjaus sekä pienet investoinnit. Etusijalle asetetaan teiden, ratojen ja vesiväylien päivittäinen liikennöitävyys.

Uuden jäänmurtajan hankintaan hallitus ehdottaa vuodelle 2013 27 miljoonaa euroa. Hankinnan kokonaisvaltuus on 125 miljoonaa euroa, johon sisältyy öljyntorjuntakapasiteetin hankinta.

Liikenteen ostoihin ja tukemiseen 236,8 milj. euroa

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin hallitus esittää 236,8 milj. euron määrärahaa, joka on noin 32 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012. Summaa kasvattaa lähinnä alusinvestointien ympäristötuki.

Määrärahasta käytettäisiin kauppa-alusten miehistökustannusten alentamiseen 81 milj. ja Saimaan luotsauksen hintatukeen 4,2 milj. euroa.

Lisäksi määrärahaa käytetään vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiiviin sopeutumiseen. Hallitus esittää ympäristötukeen 30 miljoonaa euron valtuutta jälkikäteisinvestointeihin, kuten rikkipesureiden asentamiseen jo käytössä oleviin aluksiin. Vuodelle 2013 varataan avustusten maksamiseen 10 miljoonaa euroa.

Rikkipesuri-investointien lisäksi alusinvestointien ympäristötukeen esitetään 28 milj. euron määrärahaa. Tätä rahaa voidaan käyttää toisen, vuonna 2010 myönnetyn valtuuden mukaiseen, mutta vuonna 2013 valmistuvan aluksen avustukseen.


Junien kaukoliikennettä hallitus esittää ostettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti 33,6 milj. eurolla. Junien lähiliikenteen palveluja ostetaan 9,7 milj. eurolla.

Alueellisen ja paikallisen bussi- ja taksiliikenteen ostoihin sekä seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennusten tukemiseen käytetään 31,6 milj. euroa.

Vuonna 2013 varataan lisäksi erillinen 10 milj. euron määräraha keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen. Tuki on aiemmin sisältynyt alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteisiin.

Suurten kaupunkien joukkoliikennettä avustetaan 10,3 milj. eurolla.

Saariston liikenteen toimivuuden turvaamiseksi hallitus esittää yhteysalusliikenteen määrärahoihin 1,7 milj. euron korostusta. Esityksen mukaan liikennettä ostetaan yhteensä 12,7 milj. eurolla.

Yleisradiovero käyttöön

Ensi vuoden alusta lukien luovutaan televisiomaksusta ja otetaan käyttöön yleisradiovero, jonka tuotolla on tarkoitus kattaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun toiminnan kustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin otetaan määräraha, joka suoritetaan valtion televisio- ja radiorahastoon.

Vuonna 2013 televisio- ja radiorahastolle osoitettava määräraha, joka suunnataan Yleisradion rahoitukseen, on 500 milj. euroa. Määrärahan suuruus on säädetty laissa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti.

Valtioneuvosto asetti 2008 tavoitteeksi, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkialla maassa on saatavilla 100 megabitin yhteydet mahdollistava valokuitu- tai kaapeliverkko tai muu vastaava verkko enintään kahden kilometrin päässä asunnosta tai organisaation toimipaikasta. Hanke jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille hallitus esittää 9,5 milj. euron tukea.

Vuoden 2013 tammikuussa järjestetään 800 megahertsin taajuushuutokauppa, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan langattoman 4G-yhteyden koko maahan. Huutokaupasta arvioidaan saatavan vähintään 100 milj. euron tulot, jotka tuloutetaan tasaerissä viiden vuoden aikana toimilupien myöntämisen jälkeen. Vuoden 2013 tulojen ennakoidaan olevan vähintään 20 milj. euroa.

Kokonaan uutena viestintäpolitiikan lohkon hankkeena on digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen. Pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön perustamisen ja digitaalisten palveluiden kehittämisen määrärahatarve on 4,1 milj. euroa. Asian tärkeydestä johtuen ministeriö esittää asian käsittelyä jo seuraavan lisäbudjetin yhteydessä.

Vähemmistökielten lehdistötuki säilyy ennallaan 0,5 milj. eurona.

Sää- ja tutkatiedot maksuttomiksi

Vuoden 2013 alusta Ilmatieteen laitoksen tuottamat sää- ja tutkatiedot muutetaan maksuttomiksi. Tämä mahdollistaa tietojen laajemman jakelun ja hyödyntämisen uusien palvelujen kehittämisessä kansalaisille. Asia liittyy valtioneuvoston periaatepäätökseen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytöstä.

Tietoluovutusten maksuttomuuden kompensoimiseksi hallitus ehdottaa Ilmatieteen laitokselle 2,4 milj. euron lisärahoitusta, josta osa on valtionhallinnon sisäisiä siirtoja.

Lisätiedot

liikenneministerin erityisavustaja Sarianne Hartonen, 050 371 2294
viestintäministerin eritysavustaja Kalervo Haverinen, 050 331 6914
ylijohtaja Minna Kivimäki, 040 754 9871 (liikenneasiat)
ylijohtaja Juhapekka Ristola, 0400 788 530 (viestintäasiat)
ylijohtaja Pekka Plathan, 050 566 8176 (Ilmatieteen laitosta koskevat asiat)
talousjohtaja Jaana Kuusisto, 040 837 8839