Kommunikationsministeriets budget 2,95 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 11.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår anslag på 2 952,6 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2013.

För den trafikpolitiska sektorn föreslås sammanlagt 1 972 miljoner euro, varav 1 693 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 520 miljoner euro.
Att budgetens totalbelopp är större än förr beror främst på Rundradions finansieringsreform.

- Regeringens proposition om kommunikationsministeriets budget är i huvudsak enligt vårt förslag. Vi kan med gott humör genomföra det som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen, men vi kommer också att kunna förverkliga många av de projekt som skrivits in i regeringsprogrammet. Till exempel framskrider anskaffningen av en ny isbrytare och öppnandet av de offentliga informationsreserverna, förklarar trafikminister Merja Kyllönen med glädje.

- När det gäller trafikprojekten ligger tyngdpunkten i bastrafikledshållningen, dvs. tryggandet av den dagliga rörligheten. Enligt regeringsprogrammet är den spårbundna trafiken prioriterad i bastrafikledshållningen, vilket ur medborgarnas, näringslivets och miljöns synvinkel är ett hållbart sätt att färdas, påminner minister Kyllönen.

- Tilläggssatsningarna på utvecklingen av trafikledsnätet inriktas särskilt på planeringen av nya projekt. På så sätt säkerställer vi att projekten är genomförbara när de ska igångsättas.

- Dessutom är jag tillfreds med att vi har tagit de nödvändiga besluten så att vi är förberedda för svaveldirektivets ikraftträdande. Investeringsstödet till s.k. retrofit scrubbers (installation i efterhand av utrustning för svavelrening) och miljöteknologin över huvud taget förbättrar miljöskyddet inom sjöfarten, främjar utvecklingen av miljöteknologin och sysselsättningen i landet, säger minister Kyllönen.

Den trafikpolitiska redogörelsen i praktiken

För finansieringen av projekten för utvecklingen av trafikledsnätet föreslår regeringen anslag på totalt 576 miljoner euro.

Nya projekt som ingår i regeringens trafikpolitiska redogörelse och som påbörjas 2013 är den andra etappen av Ring III samt förnyelsen av styrsystemen för väg-, sjö- och spårtrafiken.

Under andra etappen av Ring III förbättras vägen genom att man bland annat bygger fler planskilda anslutningar och ett tredje körfält. Den totala kostnaden för projektet är 150 miljoner euro, där staten bidrar med 110 miljoner euro och Vanda stad med 40 miljoner euro. Anslaget för att sätta igång projektet är 10 miljoner euro för 2013.

Den totala kostnaden för förnyelsen av styrsystemen för väg-, sjö- och spårtrafiken för 2013-2018 är 90 miljoner euro. Anslaget för att sätta igång projektet är 5 miljoner euro för 2013.

När det gäller spårtrafiken förnyas fjärrstyrsystemet i västra Finland. När det gäller vägtrafiken samordnas styrtillämpningarna samt utvecklas bland annat hanteringen av störningar och informationstjänsterna för trafikanter. När det gäller sjöfarten förbättras riskhanteringen och säkerheten i fråga om fartygstrafiken samt informationsutbytet mellan myndigheter, hamnar och fartyg.

Dessutom anvisas ett nytt separat anslag på 15 miljoner euro för projekt för utvecklingen av de stora lederna, som styrs till planeringen av projekten. I budgeten för 2013 har vidare anvisats en särskild finansiering på 12 miljoner euron för planeringen av Centrumslingan (Pisarabanan).

576 miljoner euro för trafikledsprojekt

För trafikledsprojekt föreslår regeringen ett anslag på 576 miljoner euro. Under 2013 pågår sammanlagt 15 trafikledsprojekt, av vilka 11 är vägprojekt och 4 banprojekt.

Under 2013 öppnas för trafik vägavsnittet mellan Kyrkslätt och Stensvik på stamväg 51, Smedsby omfartsväg på riksväg 8 och förbindelsen till Åbo hamn (Suikkilavägen). Av banprojekten färdigställs elektrifieringen av bandelen Rovaniemi-Kemijärvi.

En del av trafikledsprojekten finansieras på så sätt att städerna, kommunerna och andra utomstående finansiärer interimistiskt bekostar statens andel. 2013 återbetalar staten totalt 157 miljoner euro till de utomstående finansiärerna för de redan färdigställda projekten.

Staten deltar i finansieringen av byggnaden av Västmetron med 30 procent, 24 miljoner euro under 2013.

Regeringen föreslår att en miljon euro avsätts för byggnad och underhåll av flygplatser. Pengarna ska användas för investeringar i och underhåll av byggnader och anläggningar på flygplatserna i Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michel.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar föreslås ett anslag på 8 miljoner euro.

1 009 miljoner euro för bastrafikledshållning

För bastrafikledshållningen föreslår regeringen en budget på 1 009 miljoner euro, av vilka anslagsfinansieringen är 935 miljoner euro. Av denna summa anvisas 557 miljoner euro till väghållning, 359 miljoner euro till banhållning och 93 miljoner euro till farledshållning.

Med bastrafikledshållning avses daglig skötsel och underhåll, ersättning av slitna konstruktioner, trafikstyrning samt mindre investeringar. Att vägar, järnvägar och farleder är trafikerbara varje dag är en prioritet.

För anskaffningen av en ny isbrytare föreslår regeringen 27 miljoner euro för 2013. Den totala anskaffningsfullmakten är på 125 miljoner euro, där anskaffning av oljebekämpningskapacitet ingår.

236,8 miljoner euro till upphandling av trafiktjänster och stöd till trafiken

För stöd till trafiken och upphandling av trafiktjänster föreslår regeringen ett anslag på 236,8 miljoner euro, vilket är ca 32 miljoner euro mer än för 2012. Den högre summan beror framför allt på miljöstödet till fartygsinvesteringar.

Av anslaget ska 81 miljoner euro användas för att sänka bemanningskostnaderna på handelsfartyg och 4,2 miljoner euro till prisstöd för lotstjänster på Saimen.

Dessutom ska anslaget användas för anpassningen till svaveldirektivet som träder i kraft 2015. Regeringen föreslår en fullmakt för miljöstödet på 30 miljoner euro för investeringar i efterhand, som installation av utrustning för svavelrening på fartyg som redan är i bruk. För 2013 avsätts 10 miljoner euro för utbetalning av stöd.

Utöver investeringarna i utrustning för svavelrening föreslås anslag på 28 miljoner euro för miljöstöd för fartygsinvesteringar. Dessa pengar kan användas till ett andra stöd för fartyg som beviljades stöd enligt fullmakten 2010, men som färdigställs 2013.

För fjärrtågstrafiken föreslår regeringen upphandlingar på 33,6 miljoner euro enligt avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR Ab. Tjänster inom lokaltågtrafiken upphandlas för 9,7 miljoner euro.

För upphandling av regionala och lokala buss- och taxitjänster samt för stöd till prisnedsättning av region- och personalbiljetter används 31,6 miljoner euro.

För 2013 avsätts dessutom ett separat anslag på 10 miljoner euro för stöd till kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner. Stödet har tidigare ingått i upphandlingen av regionala och lokala trafiktjänster och i prisskyldigheterna.

Kollektivtrafiken i storstäderna får ett stöd på 10,3 miljoner euro.

För tryggande av skärgårdstrafiken föreslår regeringen en ökning på 1,7 miljoner euro av anslaget för förbindelsefartygstjänsterna. Enligt förslaget ska trafiktjänster upphandlas för totalt 12,7 miljoner euro.

Rundradioskatten i praktiken

I början av nästa år slopas tv-avgiften och i stället införs en rundradioskatt som är avsedd att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. I kommunikationsministeriets budget införs ett anslag som betalas till statens televisions- och radiofond.

För 2013 är anslaget som anvisas till televisions- och radiofonden och avsett för finansiering av Rundradion på 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet är reglerat i lag. Anslagsbeloppet revideras årligen för att motsvara ändringen i kostnadsnivån.

År 2008 ställde statsrådet upp målet att det i hela landet ska finnas tillgång till bredbandsnät baserat på optisk fiber, kabel eller motsvarande teknik och med en kapacitet på 100 megabits senast vid utgången av 2015. Nätet ska finnas högst två kilometer från varje bostad eller arbetsställe. Projektet fortsätter. Regeringen föreslår ett stöd på 9,5 miljoner euro för bredbandsprojekt i glesbygden.

I januari 2013 hålls en frekvensauktion för 800 MHz, som ska möjliggöra effektiv trådlös 4G-uppkoppling i hela landet. Auktionen uppskattas generera inkomster på minst 100 miljoner euro, som intäktsförs i jämna rater under fem år efter beviljandet av tillstånden. Inkomsterna för 2013 uppskattas till minst 20 miljoner euro.

Helt nytt projekt inom den kommunikationspolitiska sektorn är utvecklingen av verksamhetsmiljön för digitala tjänster. Behovet av anslag för att inrätta en utvecklings- och testmiljö för molntjänster och utvecklingen av digitala tjänster är på 4,1 miljoner euro. På grund av ärendets stora betydelse föreslår ministeriet att det ska behandlas i samband med nästa tilläggsbudget.

Det föreslagna presstödet till minoritetsspråken behålls oförändrat på 0,5 miljoner euro.

Väderleks- och radartjänster blir avgiftsfria

I början av 2013 blir Meteorologiska institutets väderleks- och radartjänster avgiftsfria. Detta möjliggör en bredare spridning och utnyttjande av informationen och en utveckling av nya tjänster för allmänheten. Ärendet hänger samman med statsrådets principbeslut om förbättring av tillgängligheten till och återanvändningen av den offentliga sektorns digitala informationsmaterial.

Som kompensation för att informationen släpps fri föreslår regeringen en tilläggsfinansiering på 2,4 milj. euron för Meteorologiska institutet, varav en del är interna överföringar inom statsförvaltningen.

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 050 371 2294
Kalervo Haverinen, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 050 331 6914
Minna Kivimäki, överdirektör, tfn 040 754 9871 (trafikfrågor)
Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530 (kommunikationsfrågor)
Pekka Plathan, överdirektör, tfn 050 566 8176 (frågor som rör Meteorologiska institutet)
Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839