Liikenne- ja viestintäministeriö mukaan kansallisiin ilmastotalkoisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2009 10.30
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee mukaan kansallisiin ilmastotalkoisiin ilmastopolitiikan toteuttamisohjelmallaan. Ministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen luovutti toteuttamisohjelman liikenneministeri Anu Vehviläiselle Helsingissä 17. maaliskuuta 2009.

Toteutusohjelmassaan ministeriö linjaa ne toimet, joita hallinnonalalla tarvitaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, yksilöi vastuut ja arvioi toimenpiteiden kustannukset.

Ohjelman avulla myös varaudutaan ylläpitämään liikenteen palvelutaso vähintään nykyisenkaltaisena sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä huolimatta. Toisaalta myös ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomat hyödyt käytetään hyväksi. Myös viestintäpolitiikasta tehdään ilmastopolitiikan läheinen kumppani.

Toteutusohjelma asettaa selkeät tavoitteet ja seuraa toteutumista

Kotimaan liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja valtaosa siitä, yli 90 prosenttia, syntyy tieliikenteessä. Ministeriön tavoitteena on leikata liikenteen hiilidioksidipäästöjä yli kaksi miljoonaa tonnia nykytasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä tapahtuu sekä liikenne- että viestintäpolitiikan avulla.

"Toteutusohjelmassa esitetään kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennysten aikaansaamiseksi. Tavoitteisiin pääseminen vaatii ponnisteluja niin kansalaisilta, hallinnolta kuin elinkeinoelämältäkin. Talkoot ovat yhteiset", summaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi ja henkilöautokannan uudistamiseksi. Konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi, että uusien käyttöön otettavien henkilöautojen ominaiskulutus laskisi yli 40 prosenttia ja liikenteen käyttämästä polttoaineesta 10 prosenttia olisi biopolttoaineita vuonna 2020.

Toteutusohjelman yksi toimenpide on myös kaupunkiseutujen henkilöliikenteen ohjaaminen ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen järjestelyt olisivat vuoteen 2020 mennessä sillä tasolla, että joukkoliikenteessä saavutettaisiin vuosittain 100 miljoonaa lisämatkaa. Myös kevyen liikenteen olosuhteisiin panostetaan, jotta kansalaiset suosisivat kevyttä liikennettä lyhyillä matkoilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö on toteutusohjelmaa valmistellessaan huomioinut myös viestintäpolitiikan mahdollisuudet liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Paranevat tietoyhteiskuntapalvelut vähentävät liikennettä, kun etätyömahdollisuudet lisääntyvät ja palvelut siirtyvät kasvavissa määrin verkkoon. Viestintäteknologian ja palveluiden vaikutuksia liikenteen päästöihin tullaan selvittämään vielä tämän vaalikauden aikana.

Tavoitteellisemman ilmastopolitiikan toteutus vaatii luonnollisesti entistä suurempaa rahallista panostusta. Ministeriö esittää uudessa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan (vuosille 2010-2013) huomattavia lisämäärärahoja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ensimmäisen vuoden kustannuksiksi on arvioitu 19 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kustannuksia arvioidaan syntyvän 24 miljoonaa ja vuosina 2012 ja 2013 molempina 36 miljoonaa euroa.

Toteutusohjelma syntyi yhteistyössä hallinnonalan kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti maaliskuussa 2008 ilmastopolitiikan toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ministeriölle ehdotus hallinnonalan ilmastopolitiikan toteutusohjelmaksi vuosille 2009-2020 sekä seurata ja raportoida toteutusohjelman täytäntöönpanoa. Toimikunta työskentelee vuoden 2009 loppuun.

Toimikunnan ilmastotyö perustui liikennepoliittiseen selontekoon, hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan, ilmastopolitiikan linjauksiin ja Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin.

Toimikunnan puheenjohtaja on ministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Toimikunnan jäseniä ovat Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon, Ilmailulaitoksen, Ilmatieteen laitoksen, Luotsausliikelaitoksen, Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen, Rautatieviraston, Varustamoliikelaitoksen, Viestintäviraston ja Tiehallinnon ylimmät johtajat sekä liikenne- ja viestintäministeriön johtoa.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581 030
ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, puh. (09) 160 28560, 0400 153 745