Kommunikationsministeriet med i det nationella klimattalkot

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2009 10.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet går med i det nationella klimattalkot med ett eget program för genomförandet av klimatpolitiken. Ministeriets kanslichef Harri Pursiainen överlämnade programmet för genomförandet till trafikminister Anu Vehviläinen i Helsingfors den 17 mars 2009.

I sitt program drar ministeriet upp riktlinjerna för de åtgärder som på förvaltningsområdet behövs för att minska koldioxidutsläppen från trafiken, preciserar vem som bär ansvaret och gör en bedömning av kostnaderna.

Med hjälp av programmet bereder man sig också på att upprätthålla servicenivån i trafiken åtminstone som den är för närvarande, oberoende av om extrema väderförhållandena blir vanligare. Å andra sidan utnyttjar man också de eventuella fördelar som klimatförändringen för med sig. Också kommunikationspolitiken kopplas nära ihop med klimatpolitiken.

Programmet för genomförandet ställer klara mål och följer upp hur de fylls

Omkring en femtedel av Finlands utsläpp av växthusgaser kommer från trafiken i hemlandet och av den härstammar den allra största delen, över 90 procent, från vägtrafiken. Ministeriets mål är att koldioxidutsläppen från trafiken skärs ned med över två miljoner ton från den nuvarande nivån fram till år 2020. Målet ska nås med hjälp av både trafik- och kommunikationspolitik.

"I programmet föreslås ambitiösa mål för att vi ska få till stånd minskningar av utsläppen. För att vi ska nå målen krävs ansträngningar av såväl medborgarna och förvaltningen som av näringslivet. Det är ett gemensamt talkoarbete", summerar trafikminister Anu Vehviläinen.

I programmet föreslår man åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i trafiken och för att förnya beståndet av personbilar. Konkreta målsättningar är till exempel att den specifika förbrukningen i de nya personbilar som tas i bruk bör sjunka med över 40 procent och att 10 procent av det bränsle som används i trafiken år 2020 är biobränslen.

En av de betydande åtgärderna i programmet är också att persontransporterna i stadsregionerna ska styras i riktning mot transportformer som är bättre för miljön. Målet är att arrangemangen inom kollektivtrafiken år 2020 skall vara på en sådan nivå att man inom den kan nå 100 miljoner fler resor per år. Man satsar också på förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, för att få medborgarna att gynna dem på korta sträckor.

Kommunikationsmnisteriet har under sin beredning av programmet för genomförandet beaktat också de möjligheter kommunikationspolitiken ger för att minska utsläppen av växthusgaser. De förbättrade tjänsterna i informationssamhället minskar på trafiken, då möjligheterna till distansarbete blir bättre och tjänsterna i högre grad flyttar över till webben. Kommunikationsteknikens och tjänsternas inverkan på utsläppen från trafiken kommer att utredas ännu under denna valperiod.

Genomförandet av en mer målinriktad klimatpolitik kräver givetvis en större finansiell satsning än tidigare. I sin nya verksamhets- och ekonomiplan (för åren 2010-2013) föreslår ministeriet betydande tilläggsanslag för att genomföra åtgärderna. För det första året har man bedömt kostnaderna till 19 miljoner euro. År 2011 uppskattar man att det uppkommer kostnader på 24 miljoner euro och under 2012 och 2013 kostnader på 36 miljoner euro vartdera året.

Programmet för genomförandet föddes genom samarbete inom förvaltningsområdet

Kommunikationsministeriet tillsatte i mars 2008 en klimatpolitisk kommission med uppgift att till ministeriet göra upp ett förslag för hur klimatpolitiken på förvaltningsområdet kan genomföras under åren 2009-2020 samt att följa upp och rapportera om hur programmet för genomförandet verkställs. Kommissionen arbetar till slutet av 2009.

Kommissionens klimatarbete baserade sig på den trafikpolitiska redogörelsen, regeringens klimat- och energistrategi, de klimatpolitiska linjedragningarna och Finlands internationella ålägganden.

Ordförande för kommissionen är ministeriets kanslichef Harri Pursiainen. Medlemmar i kommissionen är de högsta direktörerna för Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen, Luftfartsverket Finavia, Meteorologiska institutet, Lotsverket Finnpilot, Sjöfartsverket, Banförvaltningscentralen, Järnvägsverket, Rederiverket Finstaship, Kommunikationsverket och Vägförvaltningen samt kommunikationsministeriets ledning.


Ytterligare information

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 0581 030
överinspektör Saara Jääskeläinen, tfn (09) 160 28560, 0400 153 745