Kommunikationsministeriet gav ut sin första ansvarsrapport

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 12.20 | Publicerad på svenska 10.5.2022 kl. 13.53
Pressmeddelande
Sjö och skog i flygbild. (Bild: Shutterstock)
Sjö och skog i flygbild. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har gett ut sin första ansvarighetsrapport. I rapporten har man sammanställt information om de åtgärder kommunikationsministeriet har vidtagit 2021 för att främja uppnåendet av FN:s hållbara utvecklingsmål inom Agenda 2030.

Kommunikationsministeriets uppgift är särskilt att främja ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem samt en fungerande och heltäckande digital infrastruktur. Åtgärder som främjar tillgänglighet och trafiksäkerhet är också viktiga. När det gäller att bromsa klimatförändringen spelar dessutom minskningen av utsläppen från trafik- och transportsektorn, särskilt från vägtrafiken, en viktig roll.

Kommunikationsministeriet har valt tre av de globala målen för hållbar utveckling som grund för ansvarsrapporten. Det nionde målet för hållbar utveckling betonar byggandet av en hållbar infrastruktur och främjandet av en hållbar industri och innovationer. I det elfte målet betonas tryggandet av säkra och hållbara städer och inkluderande bosättningar. Mål 13 handlar om brådskande åtgärder mot klimatförändringen och dess konsekvenser.

Fokus i rapporteringen ligger på handavtrycket i organisationens verksamhet. Med handavtryck avses den inverkan som den egna verksamheten har haft på de identifierade målen, antingen som minskning av negativa konsekvenser eller som ökning av positiva effekter. Ministeriernas handavtryck är i synnerhet förpliktande lagstiftning, men också styrande politikåtgärder. Med hjälp av dessa kan företag och medborgare minska utsläppen i sin egen verksamhet.

Vad är nästa steg?

Kommunikationsministeriet ska i fortsättningen varje år utarbeta en ansvarsrapport om sin verksamhet. Statskontoret rekommenderar att alla statliga ämbetsverk årligen utarbetar en ansvarsrapport över sin verksamhet. FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling utgör grunden för den ansvarsrapportering som Statskontoret ger anvisningar om.

Ytterligare information:

Pasi Ovaska, regeringsråd, tfn 050 467 1645, [email protected]

Veera Kojo, regeringsråd, tfn 050 437 8750, [email protected]