Lentokenttä ja tuulivoimala voivat toimia toistensa läheisyydessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2012 11.05
Tiedote

Suomen tuulivoimaloiden rakentamista koskeva ohjeistus on hyvällä tasolla eivätkä tuulivoimalat ole jokapäiväiselle liikenteelle turvallisuusriski. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ei ole estettä sille, että tuulivoimala ja lentokenttä sijaitsevat samalla alueella.

- Tuulivoimaloiden sijoittamisen keskeisenä haasteena näyttäisi olevan se, että tuulivoimalalle suotuisa paikka on suotuisa myös lentoliikenteelle. Ongelma syntyy siitä, että tuulivoimalan rakentaminen lentoaseman läheisyyteen saattaa ratkaisevasti pidentää lentoreittejä.Tämä puolestaan voi lisätä lentoyhtiön kustannuksia juuri sen verran, että maakunnalle tärkeä säännöllinen reittiliikenne ei ole enää kannattavaa, sanoo yksikön päällikkö Silja Ruokola, Liikenteen turvallisuus- ja ympäristö -yksiköstä.

- Paras lopputulos saavutetaan kun vertailu tuulivoimalan ja lentoyhteyden tarpeellisuudesta ja hyödyistä tehdään maakunnassa jo kaavoituksen yhteydessä. Tällöin vältytään ylimääräiseltä lupamenettelyltä.

Työtä tuulivoimaloiden ja lentokentän yhteistoiminnan parantamiseksi on jo tehty. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa on valmisteilla ohjeistus tuulivoimaloiden valoista ja tilanteista, joissa lentoestelupaa ei tarvitsisi lainkaan hakea. Esimerkiksi tänä vuonna lokakuuhun mennessä Trafi myönsi 292 lentoestelupaa ja teki vain yhden kielteisen tai sisällöltään muuttuneen päätöksen. Lisäalueita tuulivoimalarakentamiselle vapautui merkittävästi jo joulukuussa 2011, jolloin Finavia otti käyttöön uudistetut lentoestekartat.

Ministeriön näkemys perustuu muun muassa juuri julkaistuun selvitykseen, jossa vertailtiin kansainvälisesti käytössä olevia tuulivoimaloiden ja liikenneväylien etäisyysvaatimuksia ja turvallisuustekijöitä.

Suomessa tuulivoimaloiden etäisyysvaatimukset kansainvälisellä tasolla

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenneviraston ja Finavian kanssa selvityksen tuulivoimaloiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen kaikissa liikennemuodoissa.

Selvityksen taustalla on Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen. Strategian yhtenä päätavoitteena on tuulienergiatuotannon huomattava lisäys lähivuosina. Tuulivoimaloiden rakentaminen on kuitenkin tehtävä niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta.

Selvityksessä vertailtiin Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan liikennemuotokohtaisia tuulivoimaloiden suoja-alueiden etäisyysvaatimuksia.

Selvityksen mukaan Suomessa tuulivoimaloiden ja liikenneväylien etäisyysvaatimukset ovat samalla tasolla vertailumaiden kanssa. Selvityksestä ilmenee myös, etteivät tuulivoimalat ole vertailumaissa kasvattaneet onnettomuusriskiä ja, että voimaloiden suojaetäisyydet teihin ja ratoihin ovat jatkuvasti pienentyneet.

Suurimmat haasteet tuulivoimaloiden sijoittamisessa syntyvät, kun voimalan läheisyydessä on lentoasema. Vertailumaista poiketen Suomeen suunnitellaan merkittävästi korkeampia tuulivoimaloita. Lupia on haettu tuulivoimaloille, joiden korkeus on jopa 230 m rakennuspaikan korkeustasosta. Suomen tilanne eroaa vertailumaista myös meriväylien ja laivareittien osalta. Suomen matalilla aluevesillä meriväylien siirtäminen tuulivoimalan takia on huomattavan kallis vaihtoehto, sillä siirto edellyttää usein merenpohjan ruoppausta.

Suomessa Liikennevirasto ohjeistaa ja valvoo tuulivoimalan ja liikenneväylän välistä suoja-alueen kokoa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää lentoesteluvat. Trafin lupaharkinta perustuu ilmailulain nojalla ainoastaan tuulivoimalan vaikutusten arviointiin lentoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta.

Tuulivoimaloiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Selvitys etäisyysvaatimuksista tie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenteen osalta (LVM:n julkaisuja 20/2012) on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja

hallitusneuvos, yksikön päällikkö Silja Ruokola, Liikenteen turvallisuus- ja ympäristö,
p. 0295 34 2367