Flygplats och vindkraft kan fungera i närheten av varandra

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2012 11.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Anvisningarna som gäller anläggning av Finlands vindkraftverk håller god nivå och vindkraftverken utgör ingen säkerhetsrisk för den dagliga trafiken. Enligt kommunikationsministeriet finns det inget som hindrar att ett vindkraftverk och en flygplats finns inom samma område.

- Det verkar som om den största utmaningen när det gäller placeringen av vindkraftverk är att de platser som är gynnsamma för vindkraft också är gynnsamma för flygtrafik. Problemet uppstår av att anläggningen av ett vindkraftverk i närheten av en flygplats eventuellt kan förlänga flygrutterna avsevärt, vilket i sin tur kan öka flygbolagets kostnader just så mycket att den för landskapet viktiga reguljära ruttrafiken inte längre är lönsam, säger enhetschef Silja Ruokola från Enheten för säkerhet och miljö på transportområdet.

- Det bästa resultatet uppnås när jämförelserna om vindkraftverkets och flygförbindelsens nödvändighet och nytta görs inom landskapet redan i samband med planläggningen. På så sätt undviker man överflödiga tillståndsförfaranden.

Förbättringar av samverkan mellan vindkraftverken och flygplatserna har redan gjorts. Inom Trafiksäkerhetsverket Trafi pågår beredningen av anvisningar för vindkraftverkens belysning och situationer där ansökning om flyghindertillstånd inte är nödvändig. Fram till oktober i år har Trafi till exempel beviljat 292 flyghindertillstånd och fattat endast ett negativt eller till sitt innehåll ändrat beslut. Redan i december 2011 frigjordes en betydande mängd områden avsedda för anläggning av vindkraftverk, varvid Finavia tog i bruk förnyade flyghinderskartor.

Ministeriets uppfattning baserar sig bland annat på en nyligen publicerad utredning, där man jämför internationellt tillämpade avståndskrav och säkerhetsfaktorer för vindkraftverk och trafikleder.

I Finland håller vindkraftverkens avståndskrav internationell nivå

Kommunikationsministeriet lät tillsammans med arbets- och näringsministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och Finavia genomföra en utredning om vindkraftverkens konsekvenser för trafiksäkerheten gällande alla färdsätt.

Bakgrunden till utredningen utgörs av genomförandet av Finlands klimat- och energistrategi. En av strategins huvudsakliga mål är att avsevärt öka produktionen av vindenergi under de närmaste åren. Anläggningen av vindkraftverk ska dock ske så att trafiksäkerheten inte äventyras.

I utredningen jämförde man avståndskraven för vindkraftverkens skyddsområden gällande olika färdsätt i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, USA och Kanada.

Enligt utredningen är vindkraftverkens och trafikledernas avståndskrav i Finland på samma nivå som i jämförelseländerna. Av utredningen framgår också att vindkraftverken i jämförelseländerna inte har ökat olycksrisken och att kraftverkens skyddsavstånd till vägar och banor kontinuerligt har minskat.

De största utmaningarna för placeringen av vindkraftverken uppstår i närheten av flygplatser. Till skillnad från jämförelseländerna planeras det i Finland betydligt högre vindkraftverk. Man har ansökt om tillstånd för vindkraftverk vars höjd uppgår till 230 m från anläggningsplatsens höjdnivå. Situationen i Finland skiljer sig från jämförelseländerna även när det gäller sjöleder och fartygsrutter. I Finlands grunda territorialvatten är flyttandet av sjöleder på grund av vindkraftverk ett mycket dyrt alternativ eftersom flyttandet ofta förutsätter muddring av havsbottnen.

I Finland styr Trafikverket anvisningarna för och övervakningen av storleken för skyddsområdet mellan vindkraftverk och trafikleder. Trafiksäkerhetsverket Trafi beviljar flyghindertillstånden. Trafis tillståndsbedömning baserar sig i enlighet med luftfartslagen endast på en bedömning av vindkraftverkets konsekvenser med tanke på flygtrafikens säkerhet och smidighet.

Vindkraftverks inverkan på trafiksäkerheten. Utredningen om avståndskrav till väg-, järnvägstrafik, sjö- och luftfart (KM:s publikationer 20/2012) finns att läsa på ministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information

regeringsråd, enhetschef Silja Ruokola, Säkerhet och miljö på transportområdet,
tfn 0295 34 2367