Lausuntokierros: Lakimuutoksia viranomaisten tiedonvaihdon tehostamiseksi tietoturvaloukkaustilanteissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 8.40 | Julkaistu suomeksi 21.6.2022 klo 11.03
Tiedote
Kädet näppäimistöllä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Kädet näppäimistöllä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta.

Lakimuutoksilla mahdollistettaisiin sujuvampi tiedonvaihto viranomaisten välillä merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa, joilla on tai uhkaa olla vakavia haitallisia vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen, maanpuolustukseen, kansainvälisiin suhteisiin, julkisen vallan päätöksentekokykyyn, yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuurin tai yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.

Ehdotukset parantaisivat yhteiskunnan turvallisuutta

Esitys parantaisi yhteiskunnan turvallisuutta ja tietoturvaa. Tämä mahdollistetaan parantamalla viranomaisten toimintaedellytyksiä sellaisten tietoturvaloukkausten selvittämisessä, joiden haitalliset vaikutukset voivat vakavissa tilanteissa kohdistua laajalle yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin.

Ehdotuksessa laajennetaan virka-avun antamisen mahdollisuuksia viranomaisten välillä tietoturvaloukkaustilanteissa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin osalta kevennettäisiin virka-apumenettelyn päätöksentekoprosessia. Lisäksi ehdotetaan viestinnän välittäjille oikeutta vapaaehtoisesti luovuttaa tietoturvaloukkauksiin liittyviä tietoja Liikenne- ja viestintävirastolleniiden selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Nyt lausunnoille lähetettävä hallituksen esitysluonnos perustuu kesällä 2021 hyväksyttyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.

Esitys sivuaa sisäministeriön ja puolustusministeriön keväällä 2022 käynnistynyttä selvitystyötä, jossa arvioidaan laajemmin viranomaisten poikkihallinnollisia toimintaedellytyksiä kyberturvallisuuden varmistamisessa, kyberrikollisuuden torjunnassa sekä kyberpuolustuksessa. Hankkeita valmistellaan ja yhteensovitetaan tiiviissä yhteistyössä.

Mitä seuraavaksi?

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 26.7.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.2.2023.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Outi Slant, p. 050 477 9298, [email protected]

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178, [email protected]