Remissbehandling: Lagändringar för effektivare informationsutbyte mellan myndigheter vid kränkningar av informationssäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 8.40 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 11.03
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

Genom lagändringarna möjliggörs ett smidigare informationsutbyte mellan myndigheter i situationer med betydande kränkningar av informationssäkerheten som har eller riskerar ha allvarliga skadliga konsekvenser för den nationella säkerheten, försvaret, de internationella relationerna, det allmännas beslutsförmåga, den kritiska samhällsinfrastrukturen eller den allmänna ordningen och säkerheten.

Förslagen förbättrar säkerheten i samhället

Propositionen kommer att bidra till en förbättrad säkerhet och informationssäkerhet i samhället. Detta möjliggörs genom att förbättra myndigheternas verksamhetsförutsättningar för utredning av sådana kränkningar av informationssäkerheten vars skadliga effekter i allvarliga situationer kan utsträcka sig till kritiska samhällsfunktioner.

I förslaget utvidgas möjligheterna att ge handräckning mellan myndigheter vid kränkningar av informationssäkerheten. När det gäller Transport- och kommunikationsverket ska beslutsprocessen för handräckningsförfarandet lättas upp. Dessutom föreslås det att förmedlare av kommunikation ska ha rätt att frivilligt lämna ut uppgifter om kränkningar av informationssäkerheten till Transport- och kommunikationsverket för utredning och förebyggande av sådana.

Det utkast till regeringsproposition som nu ska sändas på remiss bygger på statsrådets principbeslut om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer, som godkändes sommaren 2021.

Propositionen tangerar det utredningsarbete som inrikesministeriet och försvarsministeriet inledde våren 2022, där man på ett bredare plan utvärderar myndigheternas förvaltningsövergripande verksamhetsförutsättningar för att säkerställa cybersäkerheten, bekämpa cyberbrottslighet och cyberförsvaret. Projekten ska beredas och samordnas i nära samarbete.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till proposition går ut den 26 juli 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2023.

Ytterligare information:

Outi Slant, specialsakkunnig, tfn 050 477 9298, [email protected]

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, [email protected]