Lakiluonnos etäluotsauksesta uudelle lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2018 14.49 | Julkaistu suomeksi 24.8.2018 klo 14.52
Tiedote
Rahtilaiva merellä (Kuva: Shutterstock)
Rahtilaiva merellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt uudelle lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jolla mahdollistetaan etäluotsaus. Etäluotsauksella tarkoitetaan luvanvaraisia kokeiluja, joissa luotsi luotsaa alusta muualla kuin luotsattavassa aluksessa. 

Ehdotukseen on tehty useita muutoksia ensimmäisen, viime keväänä järjestetyn lausuntokierroksen jälkeen. Nyt lausuntokierrokselle lähetetyssä luonnoksessa on muun muassa täsmennetty käsitteistöä sekä luotsin vastuita ja velvollisuuksia.

Luonnokseen on myös lisätty muutama uusi ehdotus, jotka koskevat tilapäistä luotsipaikkaa, ulkomaisten valtionalusten luotsinkäyttövelvollisuutta sekä luotsien ohjauskirjoja. Lausuntojen määräaika on 23. syyskuuta 2018.

Ehdotuksen mukaan etäluotsaus Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla yleisillä kulkuväylillä edellyttäisi Liikenteen turvallisuusviraston lupaa. Etäluotsausta saisi harjoittaa vain laissa tarkoitettu luotsausyhtiö, joka hakisi luvan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Lupa voitaisiin tarvittaessa myös uusia. Lupaa etäluotsaukseen ei voitaisi myöntää, jos se vaarantaisi turvallisuutta.

Etäluotsaus ei lähtökohtaisesti vaikuttaisi luotsauslaissa mainittuihin luotsausyhtiön, päällikön tai luotsin velvollisuuksiin tai vastuisiin eikä muihin luotsauslain säännöksiin. Luotsi olisi yhä vastuussa luotsauksesta, vaikka se toteutettaisiin etäluotsauksena.

Luotsia ei kuitenkaan voitaisi pitää vastuussa, jos hän ei pysty suorittamaan velvollisuuksiaan etäluotsauksen toteuttamistavan taikka esimerkiksi teknisen vian tai tietoliikenneyhteyksien häiriötilanteen vuoksi. Aluksen päälliköllä ja luotsilla olisi myös oikeus kieltäytyä etäluotsauksesta.

Mitä seuraavaksi?

Lain valmistelu jatkuu lausuntojen pohjalta virkamiestyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tero Jokilehto, puh. 0295 34 2782