Lagutkast om fjärrlotsning på ny remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2018 14.49 | Publicerad på svenska 24.8.2018 kl. 14.52
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kommunikationsministeriet har sänt lagutkastet om att möjliggöra fjärrlotsning på ny remiss. Med fjärrlotsning avses tillståndspliktiga försök där ett fartyg lotsas från en annan plats än ombord på själva fartyget.

Det har gjorts flera ändringar i förslaget efter remissbehandlingen i våras. I det utkast som nu sänts på remiss har man preciserat bl.a. vissa begrepp samt lotsens ansvar och skyldigheter.

Utkastet innehåller också några nya förslag som gäller tillfälliga lotsplatser, utländska statsfartygs skyldighet att anlita lots och lotsarnas styrsedel. Remisstiden löper ut den 23 september 2018.

Enligt förslaget kräver fjärrlotsning i de allmänna farlederna på finskt vattenområde och på den arrenderade delen av Saima kanal tillstånd av Trafiksäkerhetsverket. Fjärrlotsning får bedrivas endast av det i lagen avsedda lotsningsbolaget som söker tillstånd för en viss tid, högst fem år. Tillståndet kan också förnyas vid behov. Tillstånd kan inte beviljas fjärrlotsning som äventyrar säkerheten.

Fjärrlotsning påverkar i regel inte de skyldigheter eller det ansvar lotsningsbolaget, befälhavaren eller lotsen har enligt lotsningslagen, eller lagens övriga bestämmelser. Lotsen ska fortfarande ansvara för lotsningen även om den sker som fjärrlotsning.

Lotsen kan dock inte hållas ansvarig om hen inte kan fullgöra sina skyldigheter t.ex. på grund av det sätt på vilket fjärrlotsningen sker, ett tekniskt fel eller en störning i dataförbindelserna. Fartygets befälhavare och lotsen har också rätt att vägra fjärrlotsning.

Vad händer härnäst?

Lagberedningen fortsätter som tjänsteuppdrag utifrån remissvaren. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i slutet av året.

Ytterligare information:

Tero Jokilehto, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2782