Laajakaistarakentamisen tuen ehdot lakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2009 13.21
Tiedote

Hallitus on määritellyt haja-asutusalueiden laajakaistatuen saamisen ehdot. Samassa yhteydessä hallitus esittää, että verkkojen rakentamiseen osallistuvat kunnat jaettaisiin kolmeen luokkaan sen mukaan, millaiset edellytykset niillä on rahoittaa hankkeita.

Kuntien rahoitusosuus olisi esityksen mukaan 33, 22 tai 8 prosenttia. Kunkin kunnan rahoitustaso määritellään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.

Hallitus antoi esityksensä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta 24. syyskuuta. Samassa yhteydessä ehdotetaan maaseudun kehittämistukia koskevaa lakia muutettavaksi niin, että laajakaistahankkeisiin voitaisiin käyttää myös EU-rahoitusta.

Laajakaistatuki on tarkoitettu vain sinne, missä tietoyhteyksien kaupallisesti kannattava rakentaminen on mahdotonta. Tukea myönnettäisiin vain tarkkaan rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verkkoon. Tukikelpoiset alueet ja niiden rajat julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen liittyvässä kartassa.


Tuen saaja maksaa
kolmanneksen

Esityksen mukaan tuen saajan tulee itse maksaa kustannuksista vähintään kolmannes, ja loppuosa jakautuisi valtion ja kunnan kesken.

Tuettaviksi valittaisiin sellaiset hankkeet, joilla palvelut saadaan käyttäjälle halvimmalla ja kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

Tuen saajan olisi sitouduttava tarjoamaan palveluita vähintään kymmenen vuotta tuen maksamisen jälkeen ja päästettävä myös kilpailevat teleyritykset omaan verkkoonsa.

Liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoja on haja-astutusalueiden laajakaistatukeen varattu 66 miljoonaa euroa vuosille 2009-2015.

Laajakaistoihin saataneen valtiontuen lisäksi EU-rahoitusta 25 miljoonaa euroa. Tämä kuitenkin edellyttää, että komissio hyväksyy muutoksen maaseudun kehittämisohjelmaan ja maaseuturahaston rahoitukseen.

Lisätietoja

viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348 tai 0400 788 530
lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391 tai 040 500 0817