Villkoren för stöd till bredbandsbygge definieras i lag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2009 13.21 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen har definierat villkoren för stöd till bredband i glesbygden. Samtidigt föreslår regeringen att de kommuner som deltar i att bygga näten ska indelas i tre klasser, enligt hurdana förutsättningar de har att finansiera projekten.

Enligt förslaget är kommunernas finansieringsandel 33, 22 eller 8 procent. Finansieringsnivån för varje kommun definieras i en förordning från statsrådet, som ska utfärdas senare.

Regeringen överlämnade en lagproposition om stöd till bredbandsbygge den 24 september. Samtidigt föreslås att lagen om utvecklingsstöd till landsbygden ändras så, att också EU-finansiering ska kunna användas för bredbandsprojekt.

Bredbandsstödet är avsett endast för områden där det är omöjligt att ekonomiskt lönsamt bygga dataförbindelser. Enligt förslaget beviljas stödet endast för nät som byggs på klart avgränsade områden med gles bebyggelse. Områden som är kvalificerade för stöd och gränserna för dem publiceras på en karta i anslutning till kommunikationsministeriets förordning.


Den som får stöd
betalar en tredjedel

Enligt förslaget ska mottagaren av stödet själv betala minst en tredjedel av kostnaderna och den resterande delen fördelas mellan staten och kommunen.

Sådana projekt ska väljas ut för att få stöd, som ger de billigaste tjänsterna för användaren och som helhetsekonomiskt blir mest fördelaktiga.

Den som mottar stöd bör förbinda sig att erbjuda tjänster under minst tio år efter det stödet betalts och bör ge tillträde också för konkurrerande telebolag till sitt eget nät.

Kommunikationsministeriet har reserverat anslag på 66 miljoner euro för bredbandsstöd till glesbygdsområden under perioden 2009-2015.

Förutom statsstödet torde bredbanden få en EU-finansiering på 25 miljoner euro. Det förutsätter emellertid att kommissionen godkänner ändringen i utvecklingsprogrammet för landsbygden och i finansieringen av landsbygdsfonden.

Ytterligare information
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348 eller 0400 788 530
lagstiftningsrådet Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391 eller 040 500 0817